Na tej spletni strani se lahko seznanite z dokumenti s ključnimi informacijami za izvedene finančne instrumente, s katerimi se trguje izven organiziranega trga (OTC). Dokumenti niso tržno gradivo. Predstavljene ključne informacije o posameznih OTC izvedenih finančnih instrumentih so predpisane z Uredbo (EU) št. 1286/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. novembra 2014 o dokumentih s ključnimi informacijami o paketnih naložbenih produktih za male vlagatelje in zavarovalnih naložbenih produktih (Uredba PRIIP), da se lahko seznanite z naravo, tveganji in stroški produkta ter možnim dobičkom in izgubo ter ga lažje primerjate z drugimi produkti. Pozivamo vas, da se pred sklenitvijo posla z OTC izvedenim finančnim instrumentom seznanite z dokumentom KID za dotični finančni instrument, objavljenem na tem spletnem mestu. V kolikor želite, vam bomo na vašo zahtevo brezplačno posredovali zahtevani dokument s ključnimi informacijami tudi v tiskani obliki.

Stranke sklepajo posle v svojem imenu in za svoj račun na podlagi svoje lastne odločitve in ne na podlagi nasveta banke, izključno z namenom zaščite pred neugodnimi spremembami dejavnikov tveganja (obrestne mere, deviznega tečaja ali drugih dejavnikov tržnega tveganja). Prikazani scenariji v posameznem dokumentu (KID) ne upoštevajo (nasprotnosmernega) gibanja postavk, ki ste jih s tem produktom ščitili. Skupni finančni učinek je potrebno gledati celovito, tako učinek iz naslova sklenjenega izvedenega finančnega instrumenta, kot učinek iz naslova varovanih postavk.

Za vse dodatne informacije in pojasnila smo vam na voljo vsak delovni dan od 8:00 do 16:00, pišete nam lahko na sales@abanka.si.

Veljavni dokumenti po finančnih instrumentih:

Arhiv dokumentov za leto 2019 Zapri arhiv dokumetnov

Odpri arhiv dokumentov za leto 2018 Zapri arhiv