Bančna garancija

Poravnava brez dodatnih pogojev ali ugovorov

Z bančno garancijo se lahko zavarujete pred različnimi tveganji, ki so povezana z vašimi podjetniškimi aktivnostmi. Bančna garancija mora biti izdana za pravi namen, le taka zmanjšuje tveganje za naročnika in tudi upravičenca garancije. V Abanki se trudimo, da je vsaka izdana garancija narejena glede na vaše potrebe.

O bančni garanciji

 • Namen

  Za zavarovanje poslov z garancijo, pri čemer je podlaga za izdajo garancije določen posel. 

 • Poravnava

  Banka se zavezuje, da ob neizpolnitvi pogodbenih obveznosti brez dodatnih pogojev izplača znesek garancije.

 • Za koga?

  Za podjetja, ki poslujete v domačem, čezmejnem in mednarodnem plačilnem prometu.

Zakaj uporabljati bančno garancijo?

 • Omogoča izločitev tveganj finančne in poslovne bonitete kupca.
 • Banka v primeru neizpolnitve pogodbenih obveznosti izplača znesek garancije brez ugovorov ali dodatnih pogojev.
 • V času veljavnosti garancije se lahko zvrsti več prodaj blaga.
 • Unovčljivost je preprosta.
 • Možnost potrditve garancije pri tuji banki, s katero se izloči deželno tveganje.
 • Možnost okvirne pogodbe za storitvene garancije v domači valuti, kar je ugodno ob večjem številu garancij pri manjših zneskih.
 • Mednarodno poenoteno poslovanje.
 • Vse oblike garancij, razen carinske, se lahko izdajo kot standby akreditiv.

 

Vrste bančnih garancij

Storitvene bančne garancije:

 • garancija za resnost ponudbe,
 • garancija za dobro izvedbo del,
 • garancija za vračilo avansa,
 • garancija za odpravo napak v garancijskem roku ali garancija za vračilo zadržanih sredstev.

Plačilne bančne garancije:

 • garancija za zanesljivost plačila,
 • garancija za vračilo kredita,
 • carinska garancija,
 • tranzitna garancija. 
Obljuba za izdajo garancije, obdelava vloge, organiziranje kredita z bančno garancijo

 

NADOMESTILO V EUR

Izdaja pisma o nameri za garancijo – nezavezujoče

 

Za garancije do vključno zneska 10.000 EUR

60 EUR enkratno

Za garancije od vključno zneska 10.001 EUR do vključno 100.000 EUR

90 EUR enkratno

Za garancije od vključno zneska 100.001 EUR do vključno 500.000 EUR

160 EUR enkratno

Za garancije od vključno zneska 500.001 EUR do vključno 1.000.000 EUR

260 EUR enkratno

Za garancije od vključno zneska 1.000.001 EUR

850 EUR enkratno

Izdaja pisma o nameri za garancijo – zavezujoče

 

Za garancije do vključno zneska 10.000 EUR

90 EUR enkratno

Za garancije od vključno zneska 10.001 EUR do vključno 100.000 EUR

110 EUR enkratno

Za garancije od vključno zneska 100.001 EUR do vključno 500.000 EUR

260 EUR enkratno

Za garancije od vključno zneska 500.001 EUR do vključno 1.000.000 EUR

370 EUR enkratno

Za garancije od vključno zneska 1.000.001 EUR

1.050 EUR enkratno

Obdelava vloge za garancije

       

Za vse vrste garancij, avalov na menicah in kontragarancij.

I.                 II.          III.         IV.         V.         VI.  

0,22 %       0,5 %     0,8 %    1,1 %     1,4 %     1,65 %

od višine okvirnega zneska (limita) za izdajo garancij, min. 110 EUR

ali

od višine garancije enkratno, min. 110 EUR

Za garancijo, ki je 100 % zavarovana z depozitom.

50 EUR, enkratno ob odobritvi garancije

Organiziranje kredita z bančno garancijo

0,3 %, enkratno od višine kredita, min. 250 EUR

Cene in obrestne mere

Vse spremembe v zvezi z garancijo

 

NADOMESTILO V EUR

Podaljšanje roka veljavnosti garancije ali okvirnega zneska (limita), ki ima značaj obnovitve.

    I.           II.          III.            IV.         V.        VI.  

0,15 %     0,3 %     0,5 %     0,7 %      0,9 %    1,1 %

enkratno od višine garancije ali okvirnega zneska (limita), min. 100 EUR

Sprememba znižanja ali zvišanja višine garancije ali okvirnega zneska (limita).

    I.           II.             III.        IV.            V.        VI.  

0,15 %     0,3 %     0,5 %     0,7 %      0,9 %    1,1 %

od zvišane ali znižane višine garancije ali okvirnega zneska (limita), min. 100 EUR

Druge spremembe, ki zahtevajo sklenitev aneksa k pogodbi.

    I.           II.            III.            IV.           V.        VI.  

0,15 %     0,3 %     0,5 %     0,7 %      0,9 %    1,1 %

enkratno od višine garancije ali okvirnega zneska (limita), min. 100 EUR

Izdaja soglasja kreditojemalcu ali poroku pred statusnimi in drugimi spremembami pravnih oseb pri garancijskih poslih z Abanko:

 

Izdaja soglasja za statusne spremembe, ki ne spremenijo bonitete kreditojemalca.

1.550 EUR

Izdaja soglasja za statusne spremembe, ki  spremenijo boniteto kreditojemalca.

3.100 EUR

Izdaja drugih soglasij v skladu s posebnimi zavezami v kreditnih pogodbah.

I.                  II.                 III.         

510 EUR  1.050 EUR   2.100 EUR

Garancija ali okvirni znesek (limit), ki ima značaj obnovitve.

    I.           II.          III.             IV.         V.         VI.  

0,15 %     0,3 %     0,5 %     0,7 %      0,9 %    1,1 %

enkratno od višine garancije ali okvirnega zneska (limita), min. 100 EUR

Sprememba znižanja ali zvišanja višine garancije ali okvirnega zneska (limita).

I.                 II.          III.         IV.          V.           VI.  

0,15 %     0,3 %     0,5 %     0,7 %      0,9 %    1,1 %

od zvišane ali znižane višine garancije ali okvirnega zneska (limita), min. 100 EUR

Druge spremembe, ki zahtevajo sklenitev aneksa k pogodbi.

  I.           II.          III.        IV.         V.        VI.  

0,15%     0,3%     0,5%     0,7%      0,9%    1,1%

enkratno od višine garancije ali okvirnega zneska (limita), min. 100 EUR

Izdaja soglasja kreditojemalcu ali poroku pred statusnimi in drugimi spremembami pravnih oseb pri garancijskih poslih z Abanko:

 

Izdaja soglasja za statusne spremembe, ki ne spremenijo bonitete kreditojemalca.

1.550 EUR

Izdaja soglasja za statusne spremembe, ki  spremenijo boniteto kreditojemalca.

3.100 EUR

Izdaja drugih soglasij v skladu s posebnimi zavezami v kreditnih pogodbah.

I.                II.                 III.         

510 EUR  1.050 EUR  2.100 EUR

 

Vodenje nostro domače (rezident-rezident) in tuje (rezident-nerezident) garancije ter supergarancije in standby akreditivi

 

NADOMESTILO V EUR

Krite garancije in standby akreditivi

0,2 %, min. 37,56 EUR trimesečno

Domača garancija za zavarovanje plačila carine in tranzitne garancije

I.             II.          III.            IV.          V.           VI.  

0,3 %     0,4 %     0,5 %     0,6 %     0,7 %     0,8 %

min. 20,86 EUR  trimesečno

Storitvene garancije ali nekriti standby akreditivi

 

Garancija ali standby akreditiv za resnost ponudbe in odpravo pomanjkljivosti v garancijskem roku in vračilo zadržanih zneskov

I.                II.          III.         IV.         V.           VI.  

0,2 %     0,3 %     0,4 %     0,5 %     0,6 %     0,7 %

min. 20,86 EUR  trimesečno

Druge storitvene garancije ali standby akreditivi (za dobro izvedbo posla, za vračilo avansa, konsignacijske garancije in podobno)

I.             II.            III.          IV.          V.          VI.  

0,3 %     0,4 %     0,5 %     0,6 %     0,8 %     0,1 %

min. 20,86 EUR  trimesečno

Plačilne garancije ali nekriti standby akreditivi (za vračilo kreditov, plačilo blaga in storitev, lizing)

I.                II.          III.         IV.           V.          VI.  

0,35 %     0,5 %     0,6 %     0,7 %     0,9 %     0,1 %

min. 62,59 EUR  trimesečno

Garancije, ki so 100 % zavarovane z depozitom:

 

Garancija ali standby akreditiv za resnost ponudbe, za odpravo pomanjkljivosti v garancijskem roku in za vračilo zadržanih zneskov.

0,2 %

min. 20,86 EUR trimesečno

Druge storitvene garancije ali standby akreditivi (za dobro izvedbo posla, za vračilo avansa, konsignacijske garancije ...).

0,3 %

min. 20,86 EUR trimesečno

Plačilne garancije ali nekriti standby akreditivi (za vračilo kreditov, plačilo blaga in storitev, lizing).

0,35 %

min. 62,59 EUR trimesečno

Spremembe po nostro tuji garanciji ali standby akreditivu, za katere se ne zahteva sklenitev aneksa k pogodbi.

 

Do vključno zneska 500.000 EUR.

20 EUR

Nad zneskom 500.000 EUR.

60 EUR

Unovčenje nostro garancije ali standby akreditiva.

0,2 %, min. 20 EUR

Za nakazila po tujih garancijah zaračuna banka tudi nadomestilo za nakazilo (transferno provizijo).

0,1 %, min. 9 EUR, maks. 167 EUR

 

Aval in akcept menice

 

NADOMESTILO V EUR

Aval in akcept menice

I.              II.         III.          IV.        V.           VI. 

0,4 %    0,6 %     0,7 %    0,8 %   1 %         1,2 %

min. 62,58 EUR trimesečno

Loro garancije

 

Obveščanje brez obveznosti

 

Za garancije do vključno 500.000 EUR

0,15 %, min. 40 EUR, maks. 250 EUR

Za garancije nad 500.000 EUR

0,15 %, maks. 450 EUR

Obdelava zahtevka za potrditev garancije ali standby akreditiva

0,1 %, min. 55 EUR, maks. 250 EUR

Potrditev

I.              II.           III.        IV.           V.           VI. 

0,22 %   0,25 %   0,4 %    0,5 %     0,6 %   0,7 %

trimesečno oz. od vrednosti posameznega posla min. 100 EUR, dodatno k nadomestilu za obveščanje brez obveznosti

Sprememba pogojev garancije

40 EUR

Prevzemanje dokumentov

0,2 %, min. 40 EUR

Pri izplačilu po loro garancijah zaračuna banka tudi nadomestilo za priliv/odliv (transferno provizijo) v višini 0,1 %, min. 20 EUR, maks. 180 EUR.

Poleg nadomestil banka zaračuna še dejanske stroške.

Nadomestilo za izdajo garancij obračunamo ob izdaji garancije in nato vsake tri mesece od takratnega stanja garancije pri banki, razen pri garancijah v dobro rezidentov za zavarovanje plačila carine, kjer nadomestilo obračunamo z dnem veljavnosti garancije in nato trimesečno vnaprej od stanja garancij pri banki.

Osnova za obračun nadomestila za plačilne garancije so (v skladu s tem, kaj garancija vključuje) glavnica, povečana za morebitno revalorizacijo (po TOM za mesec, v katerem se obračuna trimesečna provizija), realne obresti za obdobje obračuna in morebitno nadomestilo kreditodajalca.

Pri obračunu provizije se vsak začetek trimesečja računa kot celotno trimesečje.

Nadomestila za akceptiranje in avaliranje menic zaračunamo ob izdaji avala na menici in nato vsake tri mesece od takratnega stanja avalirane menice pri banki.

Cene veljajo od novembra 2017.

Več o bančni garanciji Manj o bančni garanciji

Kako poteka izdaja bančne garancije?

Dodatne storitve in ugodnosti za stranke Abanke

 • Ugodnosti za nove imetnike poslovnih računov

  Za vse, ki prisegate na preprosto finančno poslovanje in cenite pomoč skrbnika računa.  

 • Spletna banka na pametnem telefonu ali tablici

  Za podjetnike in podjetja, ki želite imeti Abanko in nadzor nad financami vedno pri roki. 

 • Zasebno in hitro urejanje poslovnih financ na spletu

  Uporaba spletnega bančništva omogoča 24-urni dostop in poceni vaše finančno poslovanje.