Zakladne menice Republike Slovenije

Naložba v kratkoročni državni vrednostni papir

Zakladna menica je kratkoročni državni vrednostni papir, ki ga izdaja Republika Slovenija in spada med pomembne instrumente denarnega trga za nalaganje kratkoročnih presežkov likvidnih denarnih sredstev.

O zakladnih menicah RS

 • Nakup in prodaja

  Banka je eden izmed primarnih vpisnikov in vam omogoča vpis zakladnih menic prek primarnih avkcij.
  Kot uradni vzdrževalec trga banka dnevno zagotavlja kotacije za nakup in prodajo zakladnih menic na sekundarnem trgu.

 • Za koga?

  Za vlagatelje, ki želite presežna sredstva vlagati v kratkoročne (do 18 mesecev) in razmeroma varne naložbe.

Zakaj investirati v zakladne menice RS?

 • Investicija presežnih finančnih sredstev v donosno in varno naložbo.
 • Za izplačilo obveznosti jamči država.
 • Možnost dnevnega nakupa ali prodaje na sekundarnem trgu.
 • Posredovanje na primarni avkciji je brezplačno.
 • Na voljo 3- in 6-, 12- in 18-mesečne zakladne menice.
 • Možnost brezplačne preknjižbe lastništva v KDD.
 • Serijski, imenski vrednostni papir, vpisan v register vrednostnih papirjev pri KDD.
 • Dnevne kotacije cen na sekundarnem trgu lahko spremljate na spletnem mestu Ljubljanske borze.
 • Imetniki zakladnih menic so lahko pravne in fizične osebe.
 • Izdajatelj izdaja vrednostne papirje v več emisijah, izdaja posamezne emisije pa poteka prek avkcije.
 • Nominalna proporcionalna obrestna mera posamezne emisije zakladnih menic se oblikuje na avkciji po kriteriju enotne najnižje sprejete cene, dosežene na avkciji, po kateri se količinsko zapolni razpisana emisija.
 • Obresti in glavnica so v celoti izplačani ob dospelosti zakladne menice v višini nominalne vrednosti zakladne menice.
 • Obresti se izračunavajo z uporabo navadnega obrestnega računa, dekurzivnega načina obrestovanja in z upoštevanjem dejanskega števila dni do dospelosti ter 360 dni v letu (A/360).

Avkcije

Investitorji sodelujejo na avkcijah zakladnih menic prek pooblaščenih vpisnikov, ki imajo pravico sodelovanja na avkcijah in med katere spada tudi naša banka. Investitorji prek pooblaščenih vpisnikov podajo ponudbe za odkup zakladnih menic na podlagi želene letne stopnje donosa naložbe v zakladno menico. Pri tem investitorji posredujejo pooblaščenim vpisnikom želeno število lotov in ceno, izraženo v obliki tečaja.

Več Manj

Kako poteka vpis zakladnih menic RS?

Poslovanje z nami vam prinaša dodatne možnosti

Investiranje v bančne depozite ali druge dolžniške vrednostne papirje.
Poleg naložbe v zakladne menice Republike Slovenije ponujamo še možnosti investiranja presežnih sredstev v bančne depozite različnih ročnosti ali druge dolžniške vrednostne papirje.