• Obrazec Davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti, skupaj z bilanco stanja in izkazom poslovnega izida
  • Fotokopija potrdila o plačanih davčnih obveznostih, ki ob sklenitvi pogodbe ne sme biti starejše od 30 dni
  • Izpis prometa po mesecih na transakcijskem računu za zadnjih 12 mesecev (ni potrebno za stranke Abanke)