• Finančni podatki (bilanca stanja in izkaz poslovnega izida) zadnjih dveh poslovnih let s pisno obrazložitvijo oz. letnim poročilom vsaj za zadnje poslovno leto; revidirano letno poročilo, v kolikor gre za podjetje, ki je v skladu s predpisi zavezano k izvajanju revizije
  • Revidirani konsolidirani izkazi in poročila, če gre za podjetje, ki je uskupinjeno
  • Izkaz denarnih tokov, ki ni krajši od obdobja financiranja (lasten ali obrazec banke; izkaz je obvezen pri naložbah z ročnostjo nad 3 leta, za naložbe z ročnostjo do 3 let se ga naredi na zahtevo banke)