SHEMA IZVENSODNEGA REŠEVANJA SPOROV V ABANKI D.D.

Banka ima vzpostavljen postopek reševanja pritožb in reklamacij strank z namenom ustrezne obravnave pritožb in reklamacij strank ter zagotavljanja in zviševanja ravni kakovosti opravljenih storitev banke.

  • Reklamacija je pritožba stranke, s katero stranka zahteva, da ji banka povrne škodo, ki ji je nastala zaradi njenega poslovanja ali zaradi neopravljene ali napačno opravljene storitve.
  • Pritožba je izraz nezadovoljstva zaradi neizpolnjenih pričakovanj glede opravljene storitve ali ravnanja banke v zvezi z opravljanjem storitev.
  • Potrošnik je fizična oseba, ki ne opravlja gospodarske dejavnosti, oziroma oseba, ki uporablja storitve za namene zunaj svoje poklicne ali pridobitne dejavnosti.

Stranka lahko posreduje banki pritožbo ali reklamacijo osebno, po pošti na naslov banke, po faksu, na brezplačno telefonsko številko banke (080 1 360), na spletno mesto www.abanka.si ali elektronski naslov info@abanka.si.

Če banka po prejemu pritožbe ali reklamacije ne more ugotoviti, na kaj se ta nanaša, zaprosi vlagatelja za dopolnitev.

Pritožbe in reklamacije strank obravnava banka skladno z veljavnimi predpisi in internimi akti. Banka stranki, ki je potrošnik, posreduje odgovor v 8 dneh od prejema pritožbe ali reklamacije. Če pritožbe ali reklamacije v tem času zaradi vsebine zahteve ni mogoče rešiti, banka stranki, ki je potrošnik, v 8 dneh pošlje obvestilo, da se njen zahtevek rešuje, in ji v 15 dneh posreduje odgovor. Kadar je za rešitev pritožbe ali reklamacije treba pridobiti dodatne informacije ali dokumente iz drugih virov, tujine in podobno, se rok lahko podaljša do 45 dni, razen v primeru arbitraže, pri čemer je rok lahko tudi daljši. Navedeni roki veljajo za primerne tudi pri strankah, ki niso potrošniki.

 

IZVENSODNO REŠEVANJE POTROŠNIŠKIH SPOROV

Če stranka, ki šteje za potrošnika, ni zadovoljna z dokončno odločitvijo banke ali ni prejela odgovora banke, lahko zoper odločitev ali ravnanje banke vloži pobudo za začetek postopka pri izvajalcih za reševanje potrošniških sporov:

  • Združenje bank Slovenije – GIZ na naslov Šubičeva 2, 1000 Ljubljana s pripisom: Pobuda za IRPS, ali po elektronski pošti na naslov izvajalec.irps@zbs-giz.si in ustno na tel. št. +386 1 24 29 700. Pobuda za začetek postopka se vloži na obrazcu, ki je v elektronski obliki dostopen na spletni strani ZBS in v papirni obliki na sedežu ZBS.
  • Evropski center za reševanje sporov na naslov Tomšičeva ulica 6, 1000 Ljubljana, Slovenija, ali po elektronski pošti na naslov info@ecdr.si in ustno na tel. št. +386 8 20 56 590. Pobuda za začetek postopka se vloži na obrazcu, ki je v elektronski obliki dostopen na spletni strani ECDR in v papirni obliki na sedežu ECDR.

 

September, 2016

Shema izvensodnega reševanja sporov v Abanki d.d. (.pdf)