Javne objave

 • Javna objava podatkov poslovanja Abanke d.d. v prvih devetih mesecih leta 2018 s priloženimi konsolidiranimi računovodskimi izkazi

  Javne objave

  Abanka d.d. objavlja podatke o poslovanju banke s priloženimi nerevidiranimi nekonsolidiranimi in konsolidiranimi računovodskimi izkazi za prvih devet mesecev poslovnega leta 2018 (PDF, 104 KB).

  Vsebina objave bo od 21. novembra 2018 dalje dostopna tudi na spletni strani Ljubljanske borze.

  Abanka je v prvih devetih mesecih leta 2018 ustvarila čisti dobiček v višini 53,5 milijona evrov. V okolju zelo nizkih obrestnih mer je realizirala čiste obresti v višini 44,9 milijona evrov. Čiste opravnine so znašale 28,2 milijona evrov. Banka še naprej intenzivno racionalizira svoje poslovanje, kar se je odrazilo v stroških poslovanja, ki so bili v obdobju od januarja do septembra 2018 za 2,5 odstotka oziroma za 1,3 milijona evrov nižji kot v primerljivem obdobju lani in so znašali 50,3 milijona evrov.

  Bilančna vsota banke je 30. septembra 2018 znašala 3.692,8 milijona evrov, tržni delež, merjen po velikosti bilančne vsote, je znašal 9,6 odstotka. Banka je visoko likvidna in kapitalsko močna.

  Stabilnost in trdnost banke potrjuje tudi mednarodna bonitetna agencija Moody's Investors Service, ki je 26. oktobra 2018 zvišala oceno izhodiščne finančne moči banke z ba3 na ba1, hkrati je zvišala dolgoročno oceno kreditnega tveganja banke z Ba1 na Baa2 in kratkoročno oceno kreditnega tveganja z NP na P-2 ter podelila stabilno oceno obetov. Abanka je z dodeljeno oceno ponovno dosegla investicijsko stopnjo.

  Skupina Abanka je v prvih devetih mesecih leta 2018 nadaljevala z aktivnim pristopom zniževanja nedonosnih kreditov, ki so se v Skupini Abanka znižali za 129,5  milijona evrov, delež nedonosnih kreditov v vseh kreditih pa za 4,7 odstotne točke na 5,5 odstotka konec septembra 2018.

  V banki bomo nadaljevali z optimiziranjem poslovanja in se osredotočali na pospeševanje razvoja digitalnih poti do banke ter skrbeli za njeno varno, stabilno in donosno poslovanje. Izvajale se bodo tudi aktivnosti v zvezi s prodajo banke v skladu z zavezo Evropski komisiji.

                                                                                          Uprava Abanke d.d.

  Ljubljana, 21. november 2018

 • Abanka d.d. objavlja obvestilo o sklepih 43. redne seje Nadzornega sveta Abanke d.d., ki je potekala 20. novembra 2018:

  Nadzorni svet je za svojega predsednika imenoval g. Marka Garbajsa.

  Nadzorni svet se je seznanil s Poročilom o finančnem poslovanju Abanke d.d. v prvih devetih mesecih leta 2018 in s konsolidiranimi računovodskimi izkazi. Nadzorni svet se je seznanil tudi s Poročilom o izvajanju zavez, danih Evropski komisiji.

  Sporočilo bo objavljeno tudi na spletnih straneh Ljubljanske borze d.d. od 20. novembra 2018 dalje in bo dostopno najmanj 5 let.

   

  Uprava Abanke d.d.