Javne objave

 • Abanka objavlja sklepe XL. skupščine družbe Abanka d.d., ki je bila v četrtek, 16. 5. 2019, ob 15. uri na sedežu družbe Abanka d.d., Slovenska 58, 1000 Ljubljana.

  Obvestilo bo objavljeno tudi na spletni strani Ljubljanske borze d.d. od 17. 5. 2019 dalje za obdobje najmanj 5 let.

  Uprava Abanke d.d.

 • Uprava Abanke d.d., Slovenska 58, Ljubljana, na podlagi drugega odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), veljavne zakonodaje, ter 23. člena Statuta Abanke d.d. sklicuje

  XL. skupščino Abanke d.d.,

  ki bo 16. maja 2019, ob 15,00 uri, na sedežu Abanke d.d., Slovenska cesta 58, Ljubljana

  z naslednjim dnevnim redom:

  1. Otvoritev skupščine banke, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine banke

  Predlog sklepa št. 1:

  Skupščina banke imenuje organe XL. skupščine Abanke d.d.:

  1. predsednik:                         Tomaž Marinček

  2. podpredsednik:                   Matevž Zgaga

  Predlagatelja sklepa sta uprava in nadzorni svet.

  2. Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2018, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice članom uprave in nadzornega sveta za poslovno leto 2018

  Predlog sklepa št. 2.1:

  Skupščina banke se seznani z letnim poročilom Abanke d.d. za leto 2018 in s prejemki članov uprave in članov nadzornega sveta za leto 2018, ter s poročilom nadzornega sveta.

  Predlog sklepa št. 2.2:

  Skupščina banke se seznani, da bilančni dobiček banke na dan 31. 12. 2018 znaša 88.208.003,31 evrov. Skupščina banke sklene, da se del bilančnega dobička v višini 66.736.886,53 evrov razdeli delničarju kot izplačilo dividende, preostanek bilančnega dobička v višini 21.471.116,80 evrov pa ostane nerazporejen (preneseni dobiček).

  Dividende se izplačajo dne 23. 5. 2019, in sicer delničarjem, vpisanim v KDD na dan 22. 5.  2019.

  Predlog sklepa št. 2.3:

  Skupščina podeli razrešnico članom uprave Abanke d.d.

  Predlog sklepa št. 2.4:

  Skupščina podeli razrešnico članom nadzornega sveta Abanke d.d.

  Predlagatelja sklepov sta uprava in nadzorni svet.

  3. Letno poročilo o notranjem revidiranju za leto 2018

  Predlog sklepa št. 3:

  Skupščina banke se seznani z letnim poročilom o notranjem revidiranju Abanke d.d. za leto 2018 z mnenjem nadzornega sveta.

  Predlagatelja sklepa sta uprava in nadzorni svet.

  4. Soglasje k sklenitvi darilne pogodbe

  Predlog sklepa št. 4:

  Skupščina banke soglaša, da Abanka d.d. kot darovalka in Narodna galerija kot obdarjenka skleneta darilno pogodbo, s katero darovalka podari obdarjenki umetniška dela iz svoje zbirke v skupni knjigovodski vrednosti na dan 31. 3. 2019 EUR 215.945,28.

  Predlagatelja sklepa sta uprava in nadzorni svet.

  ---------------------------------

  Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov, je delničarju na vpogled na sedežu banke na naslovu Slovenska 58, Ljubljana, vsak delovni dan od dneva objave sklica do zasedanja skupščine od 9. ure dalje.

  Abanka d.d.

  Uprava banke

   

  mag. Jože Lenič

  predsednik uprave

   

  Matej Golob Matzele

  član uprave

   

  mag. Matevž Slapničar

  član uprave