Abanka

Tradicija in skrb za razvoj v soustvarjanju sodobne družbe sta naše vodilo. Abanka je bila ustanovljena leta 1955 kot podružnica Jugoslovanske banke za zunanjo trgovino. Podružnica Jugobanka Ljubljana je bila prva banka v Sloveniji za mednarodne odnose. Decembra 1989 smo se preoblikovali v Abanko d.d., decembra 2002 pa združili z Banko Vipa d.d. in dobili novo ime Abanka Vipa d.d. Po pripojitvi Banke Celje 5. oktobra 2015 smo se preimenovali v Abanko d.d.

Vaše poslovanje pod okriljem naših strokovnjakov

Ponujamo vam najboljše finančne storitve z dolgoročnimi partnerskimi odnosi,
odličnost v poslovanju, skrb za varnost in nenehni razvoj.

Razvejena mreža poslovalnic

Poslovalnice po vsej Sloveniji

Z razvejeno mrežo poslovalnic po vsej Sloveniji, vedno dostopnim elektronskim bančništvom, svetovanjem in osebnim pristopom ponujamo celovite finančne storitve, od klasičnega bančništva, bančno-zavarovalnih storitev do investicijskega bančništva.

 

Preverite mrežo poslovalnic

Obsežna ponudba storitev

Ponudbo bančnih storitev dopolnjujemo s storitvami svojih podjetij na področju upravljanja nepremičnin.

 

Vizitka

Kontaktni podatki


Sedež: Slovenska cesta 58, 1517 Ljubljana
Telefon: (01) 47 18 100
Telefaks: (01) 43 25 165
Spletni naslov: http://www.abanka.si
Naslov e-pošte: info@abanka.si
    
Transakcijski račun: SI56 0100 0000 0500 021
BIC-koda: ABANSI2X
Identifikacijska številka za DDV: SI68297530
Matična številka: 5026024
Osnovni kapital: 151.000.000,00 EUR

Abanka d.d. je vpisana v sodni register Okrožnega sodišča v Ljubljani pod reg. št. vl.: 1/02828/00 in ima dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje bančnih storitev in naslednjih finančnih storitev: faktoring, izdajanje garancij in drugih jamstev, kreditiranje, vključno s potrošniškimi krediti, hipotekarnimi krediti in financiranjem komercialnih poslov, trgovanje s tujimi plačilnimi sredstvi, vključno z menjalniškimi posli,  trgovanje z izvedenimi finančnimi instrumenti, zbiranje, analizo in posredovanje informacij o kreditni sposobnosti pravnih oseb, posredovanje pri prodaji zavarovalnih polic po zakonu, ki ureja zavarovalništvo, izdajanje in upravljanje drugih plačilnih instrumentov (npr. plačilne in kreditne kartice, potovalni čeki, bančne menice), oddajanje sefov, storitve v zvezi z vrednostnimi papirji po zakonu, ki ureja trg vrednostnih papirjev, upravljanje pokojninskih skladov po zakonu, ki ureja pokojninske sklade, opravljanje storitev plačilnega prometa, opravljanje skrbniških storitev.

Abanka d.d. je članica Združenja bank Slovenije.

Poslanstvo Abanke

V strategiji Abanke za obdobje 2016–2019 smo zapisali šest ključnih strateških tem, s katerimi bomo vizijo uresničevali:

 • pridobitev investitorjev in ustrezne bonitetne ocene,
 • operativna združitev bank in poenotenje kulture delovanja,
 • poslovanje s prebivalstvom ter malimi in srednjimi podjetji v Sloveniji,
 • poslovanje z velikimi strankami s poudarkom na prodaji celovite palete bančnih produktov,
 • učinkovito uvajanje naprednih tehnoloških in procesnih rešitev,
 • postati najbolj zaželeni delodajalec v panogi.

Vabimo vas, da prelistate tudi naš Kodeks poslovne etike.

 

Zaupanje strank je naše največje premoženje.

Abanka je s svojimi naprednimi bančnimi storitvami jasno usmerjena v prihodnost. Varnost in zanesljivost poslovanja, široka ponudba bančnih storitev za posameznike in podjetja ter uvajanje digitalnih storitev, s katerimi se približujemo strankam, so temelji, na katerih gradimo zaupanje. V strategijo smo zapisali tudi svoje vrednote:

 • prijaznost je naša prednost in naš najiskrenejši obraz,
 • odličnost v poslovanju in procesih temelji na razvoju znanja, sistemov in medsebojnih odnosov,
 • partnerstvo z zunanjimi in notranjimi sodelavci gradi nove verige vrednosti,
 • inovativnost nas postavlja v tržno vodstvo in nas drži korak pred konkurenco,
 • izvedba je zagotovilo, da pravočasno in vrhunsko dosegamo postavljene cilje.

Zgodovina Abanke

Pohvalimo se lahko s tradicijo, saj smo kot podružnica Jugoslovanske banke za zunanjo trgovino začeli delovati že leta 1955. Leta 1977 se je podružnica preimenovala v Jugobanko – Temeljno banko Ljubljana. Po obsegu poslovanja s tujino smo takrat v sistemu Jugobanke zavzemali tretje mesto. Decembra 1989 smo se na podlagi sklepa zbora banke preoblikovali v Abanko, delniško družbo, in izstopili iz sistema Jugobanke. V Sloveniji je takrat delovalo 26 poslovnih enot.

Kot Abanka d.d. Ljubljana smo začeli samostojno poslovati januarja 1990. 31. decembra 2002 smo se uspešno združili z Banko Vipo d.d. in se preimenovali v Abanko Vipa d.d.

5. oktobra 2015 je slovenski bančni prostor dobil drugo največjo banko v državi. Zgrajena je na temeljih dveh uglednih bank – na več kot 150-letni tradiciji Banke Celje ter tehnološki naprednosti, prijaznosti in odzivnosti Abanke. Združena banka se po pripojitvi imenuje Abanka d.d., s sedežem v Ljubljani, na Slovenski cesti 58.

Banka je usmerjena v poslovanje s prebivalstvom ter malimi in srednjimi podjetji, ob tem pa zagotavlja celovito bančno storitev tudi za večja podjetja.

Abanka Odvisne družbe

  Anepremičnine d.o.o., trgovanje z lastnimi nepremičninami d.o.o.
Sedež: Dunajska cesta 167, 1000 Ljubljana
Transakcijski račun:  
Identifikacijska številka za DDV: SI94500584
Matična številka: 6383807000
Telefon: (01) 56 15 670
Telefaks: (01) 56 15 678
Spletni naslov: http://anepremicnine.si/
Naslov e-pošte: gregor.zvipelj@abanka.si