Osebno ime in priimek Funkcija Nastop funkcije Dogovorjena višina mesečnih prejemkov Višina odpravnine
Bojan Salobir Pooblaščenec za skladnost 5. 10. 2015 Osnovna bruto plača 5.800,00 EUR + dodatek na delovno dobo 0,1% za vsako izpolnjeno leto delovne dobe  ter pripadajoča povračila* Ob odpovedi pogodbe iz poslovnih razlogov 6 kratnik zadnje mesečne plače

* Pripadajoča zakonska povračila stroškov v zvezi z delom (npr. nadomestilo stroškov za prehrano, regres za letni dopust, povračilo stroškov službenih potovanj itd.). Pooblaščenec ima pravico do uporabe službenega avtomobila in službenega prenosnega telefona.

Gospod Bojan Salobir je funkcijo pooblaščenca za skladnost in funkcijo direktorja Službe za skladnost v Abanki d.d. nastopil s 5.10.2015. Svojo kariero je pričel leta 1987 na Regionalni zdravstveni skupnosti Celje, kjer je vodil pravno kadrovsko službo. Od leta 1996 do oktobra 2015 je svoje delo opravljal v Banki Celje d.d., najprej kot direktor pravno kadrovske službe, od leta 2009 pa do oktobra 2015 opravljal funkcijo izvršnega direktorja.  Upoštevajoč njegovo strokovno znanje, izkušnje in kompetence gospod Bojan Salobir izpolnjuje pogoje za zasedbo navedene funkcije, kot je določeno v Aktu o sistemizaciji delovnih mest.

 

Arhiv:

Življenjepis in prejemki pooblaščenca za skladnost poslovanja (Banka Celje)