Regres za letni dopust za leto 2019 - Abanka d.d.

Regres se izplačuje skladno z določili Zakona o delovnih razmerjih, Kolektivne pogodbe dejavnosti bančništva Slovenije in Kolektivne pogodbe Abanke. Vsak zaposleni delavec, ki ima pravico do letnega dopusta, ima tudi pravico do regresa za letni dopust. Regres se delavcu izplača najkasneje do 1. julija tekočega koledarskega leta, skladno s Kolektivno pogodbo dejavnosti bančništva pa do 31. maja tekočega leta. Do sorazmernega dela regresa je delavec upravičen v primeru, da ima pravico do izrabe le sorazmernega dela letnega dopusta, ali da je zaposlen s krajšim delovnim časom (razen v primerih, ko delavec dela krajši delovni čas v skladu s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, predpisi o zdravstvenem zavarovanju ali predpisi o starševskem dopustu, v teh primerih ima pravico do celotnega regresa). Kot metodologijo določitve višine izplačila regresa posameznikom se uporablja določilo tarifne priloge Kolektivne pogodbe Abanke, ki kot osnovo za izplačilo regresa določa delež povprečne mesečne plače predpreteklega meseca zaposlenih v RS.

Skladno s tarifno prilogo Kolektivne pogodbe dejavnosti bančništva Slovenije in Kolektivne pogodbe Abanke d.d. je bil dne 22.05.2019 izplačan regres zaposlenim v Abanki d.d. v skupni višini 1.737.007,53 EUR bruto.

 

Regres za letni dopust za leto 2019 - Odvisne družbe Abanke

Anepremičnine d.o.o.

Anepremičnine d.o.o. izplačuje regres skladno z določili Zakona o delovnih razmerjih in Pravilnika o organizaciji, sistemizaciji in delovnih razmerjih družbe Anepremičnine d.o.o.. Vsak zaposleni delavec, ki ima pravico do letnega dopusta, ima tudi pravico do regresa za letni dopust. Regres je vezan na pravico delavca do dopusta. V primeru, da ima delavec pravico do izrabe le sorazmernega dela dopusta, ima pravico do izplačila regresa v sorazmernem delu. Regres se delavcu skladno z delovno pravno zakonodajo izplača najkasneje do 1. julija tekočega koledarskega leta.

Družba Anepremičnine je za leto 2019, na podlagi zgoraj navedenega zakona in pravilnika ter skladno s sklepom poslovodstva, zaposlenim dne 31.5.2019 izplačala regres v skupni višini 19.275,74 EUR bruto.