Informacije javnega značaja

Dne 17. 4. 2014 je začela veljati novela Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-C, Ur. l. RS št. 23/14), ki je razširila krog zavezancev na gospodarske družbe in druge pravne osebe pod prevladujočim vplivom države, občin ali drugih oseb javnega prava. Abanka Vipa d.d. je tako od 17. 4. 2014 zavezanka po tem zakonu.

Skladno z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US in 102/15), v nadaljevanju ZDIJZ, mora prosilec, ki želi pridobiti informacijo javnega značaja, ravnati po točno določenem postopku. Zahtevo za dostop do informacije javnega značaja lahko prosilec poda pisno ali pa tudi z neformalno zahtevo. Pravno varstvo ima prosilec, ki vloži pisno zahtevo za dostop do informacije javnega značaja ali njihovo ponovno uporabo. Zahteva, prejeta po elektronski pošti, se šteje za ustno zahtevo, razen če prosilec elektronskega sporočila ne podpiše z varnim elektronskim podpisom s kvalificiranim potrdilom.

Pisna zahteva mora vsebovati navedbo banke, osebno ime, firmo ali ime pravne osebe, prosilca za informacije in navedbo o morebitnem zastopniku ali pooblaščencu ter naslov prosilca oziroma njegovega zastopnika ali pooblaščenca.

V zahtevi za dostop mora prosilec opredeliti informacijo, s katero se želi seznaniti, in na kakšen način se želi seznaniti z vsebino zahtevane informacije (vpogled, prepis, fotokopija, elektronski zapis).

V zahtevi za ponovno uporabo informacije mora prosilec opredeliti informacijo, ki jo želi ponovno uporabiti, na kakšen način želi prevzeti vsebino zahtevane informacije (klasičen ali elektronski zapis ter praviloma tudi oblika in nosilec zapisa in za kakšen namen želi informacijo ponovno uporabiti (pridobitni ali nepridobitni namen).

Če je zahteva nepopolna in jo banka zato ne more obravnavati, bo banka pozvala prosilca, da jo dopolni v roku, ki ne sme biti krajši od 3 delovnih dni. Banka bo zahtevo zavrgla, če ne bo dopolnjena v postavljenem roku.

Če banka ne omogoči dostopa do informacije javnega značaja v 20 delovnih dneh od prejema popolne vloge ali ga omogoči samo delno, s pisnim odgovorom v obliki dopisa obvesti prosilca o razlogih, zaradi katerih zahtevanih informacij ne more posredovati. Če ne odgovori v navedenem roku, se šteje, da je bil dostop zavrnjen. Prosilec lahko vloži pritožbo na pooblaščenca za dostop do informacij javnega značaja v roku 15 dni od prejema pisnega odgovora.

Vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja je brezplačen. Za posredovanje prepisa, fotokopije ali elektronskega zapisa zahtevane informacije se zaračunajo materialni stroški skladno z ZDIJZ, dostopnim na:

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3336,

ter Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16), dostopno na:

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED6941.


Kontakt

Oseba, pristojna za posredovanje informacij javnega značaja:

Katarina Jeraj Podlesek, Služba za skladnost poslovanja

Prosimo vas, da nam zahteve za dostop do informacij javnega značaja pošljete na elektronski naslov: Informacije.JavnegaZnacaja@abanka.si ali preko navadne pošte na Abanka d.d., Slovenska 58, 1000 Ljubljana s pripisom "Zahteva za dostop do informacij javnega značaja".

Informacije javnega značaja