Novinarsko središče

Kontakt:

Branka Dečman

Vodja korporativnega komuniciranja
tel: (01) 471 8135

 

Novinarska vprašanja nam pošljite na pr@abanka.si.

Javne objave

 • Abanka d.d. obvešča vse svoje vlagatelje, da bodo ob združitvi* Abanke d.d. in Nove KBM d.d. v skladu z Zakonom o sistemu jamstva za vloge posamezne vloge vlagateljev obeh bank združene v skupno vlogo, ki znaša 100.000 EUR oz. več v skladu z zakonsko določenimi izjemami (več na https://www.abanka.si/o-banki/za-vlagatelje/objave-in-porocila/javne-objave in https://www.bsi.si/financna-stabilnost/jamstvo-za-vloge-v-bankah).

  Če bodo vaše vloge po predvideni združitvi presegle znesek kritja zajamčene vloge, boste imeli kot vlagatelj zakonsko pravico uveljavljati:

  a) pravico do predčasne razvezave pogodbe, brez dodatnih stroškov;

  b) pravico, da se ob predčasni razvezavi pogodbe (na vašo željo) vloga vse do dneva razvezave obrestuje po pogodbeni obrestni meri, ki se zaradi predčasne razvezave pogodbe ne zniža.

  Navedeno pravico lahko uveljavljate v roku 3 mesecev, ki prične teči 5. dan po datumu odpreme  obvestila, ki vam ga je poslala banka in je naveden na tem obvestilu, oz. največ 2 meseca po datumu pravne združitve bank.

  * Več informacij o predvideni združitvi Nove KBM in Abanke ter datumu združitve bo na voljo na spletnih straneh bank www.nkbm.si in www.abanka.si.

  Pravice do predčasne razvezave ne bodo imeli vlagatelji, katerih vloge skladno z Zakonom o sistemu jamstva za vloge niso zajamčene, kar je podrobneje opredeljeno na spletnih straneh Abanke in Banke Slovenije.

   

  Abanka d.d.                             

 • Na 43. skupščini Abanke d.d. so delničarji dne 19. maja 2020 sprejeli sklep o uporabi bilančnega dobička za leto 2019. Celotni bilančni dobiček v znesku 77.056.142,95 evra (vključuje preostanek čistega dobička leta 2019 (po oblikovanju statutarnih rezerv), preneseni dobiček preteklih let in preneseni dobiček iz trgovanja z lastniškimi vrednostnimi papirji) ostane nerazporejen in predstavlja preneseni dobiček.

  Celoten zapisnik 43. skupščine Abanke d.d., iz katerega je razviden sklep o uporabi bilančnega dobička za leto 2019, je na voljo na AJPESU.

 • Uprava Abanke d.d., Slovenska 58, Ljubljana, na podlagi drugega odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), veljavne zakonodaje, ter 15. člena Statuta Abanke d.d. sklicuje

  43. skupščino Abanke d.d.,

  ki bo 19.5.2020 ob 14,00 uri, na sedežu Abanke d.d., Slovenska cesta 58, Ljubljana

  z naslednjim dnevnim redom:

  1. Otvoritev skupščine banke, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine banke

  Predlog sklepa št. 1:

  Za predsednika skupščine se izvoli Tomaž Marinček.

  V skladu s 304. členom ZGD-1 bo na skupščini delničarjev prisoten notar Miro Košak.

  Predlagatelja sklepa sta uprava in nadzorni svet.

  2. Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2019, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora za leto 2019

  Predlog sklepa št. 2:

  Skupščina banke se seznani z letnim poročilom Abanke d.d. za leto 2019 in s prejemki članov uprave in članov nadzornega sveta za leto 2019, ter s poročilom nadzornega sveta.

  3.  Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice članom uprave in nadzornega sveta za poslovno leto 2019

  Predlog sklepa št. 3.1:

  Skupščina banke se seznani, da bilančni dobiček banke na dan 31. 12. 2019 znaša 77.056.142,95 evrov in vključuje preostanek čistega dobička leta 2019 (po oblikovanju statutarnih rezerv) v višini 55.498.333,27 evrov, preneseni dobiček pretekih let v znesku 21.455.847,05 evrov, ter preneseni dobiček iz trgovanja z lastniškimi vrednostnimi papirji v višini 101.962,63 evrov. Skupščina banke sklene, da ostane bilančni dobiček v celotnem znesku nerazporejen (preneseni dobiček).

  Predlog sklepa št. 3.2:

  Skupščina podeli razrešnico članom uprave Abanke d.d.

  Predlog sklepa št. 3.3:

  Skupščina podeli razrešnico članom nadzornega sveta Abanke d.d.

  Predlagatelja sklepov sta uprava in nadzorni svet.

  4. Letno poročilo o notranjem revidiranju za leto 2019

  Predlog sklepa št. 4:

  Skupščina banke se seznani z letnim poročilom o notranjem revidiranju Abanke d.d. za leto 2019 z mnenjem nadzornega sveta.

  Predlagatelja sklepa sta uprava in nadzorni svet.

  ---------------------------------

  Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov, je delničarju na vpogled na sedežu banke na naslovu Slovenska 58, Ljubljana, vsak delovni dan od dneva objave sklica do zasedanja skupščine od 9. ure dalje.

  Sklic skupščine in predlogi sklepov so objavljeni na spletni strani AJPES in na spletni strani Abanke.

  Abanka d.d.

  Uprava banke

  mag. Jože Lenič

  predsednik uprave

   

  Matej Golob Matzele

  član uprave

   

  Nada Mertik

  članica uprave

 • Bonitetna agencija Moody's Investor Service je dne 30. aprila 2020 potrdila dolgoročno oceno  kreditnega tveganja pri Baa2 in kratkoročno oceno kreditnega tveganja pri Prime-2 in spremenila oceno prihodnjih izgledov v stabilno.

  Ukrep bonitetne agencije je odziv na poslabšanje poslovnega okolja v Sloveniji zaradi izbruha koronavirusa, kar omejujoče vpliva na rast bonitetnih ocen banke. Potrditev bonitetnih ocen je rezultat krepitve franšize po prevzemu Abanke s strani Nove KBM 5 februarja 2020, izboljšanja solventnosti banke v zadnjih letih kot posledice občutnega zmanjšanja problematičnih naložb in odvisnosti od domačih vlog, ki so stabilen vir financiranja.

  Sporočilo bo objavljeno na spletnih straneh Abanke d.d. od 4. maja 2020 dalje in bo dostopno najmanj do dokončane pravne združitve z Novo KBM d.d.

  Uprava Abanke d.d.

 • Bonitetna agencija Fitch Ratings je dne 10. 4. 2020 spremenila oceno prihodnjih izgledov Abanke d.d. v negativno, hkrati pa potrdila dolgoročno oceno kreditnega tveganja pri BB+ in oceno vitalnosti pri bb+.

  Potrditev dolgoročne ocene kreditnega tveganja je rezultat prevzema Abanke s strani NKBM d.d. in dejstva, da je finančna matrika združene banke v skladu s pričakovanji bonitetne agencije. Fitch Ratings je spremenila oceno prihodnjih izgledov, saj meni, da predstavlja gospodarski izpad zaradi koronavirusa srednje veliko tveganje za bonitetno oceno banke.  

  Sporočilo bo objavljeno na spletnih straneh Abanke d.d. od 14. 4. 2020 dalje in bo dostopno najmanj do dokončane pravne združitve z NKBM d.d.

  Uprava Abanke d.d.

 • Abanka d.d. objavlja Letno poročilo Abanke za leto 2019 (pdf, 9,04 MB) z Razkritji po 3. stebru baselskih standardov za Skupino Abanka za leto 2019 (pdf, 2,44 MB).

  Sporočilo bo objavljeno in dostopno najmanj deset let.

  Uprava Abanke d.d.

 • Ljubljana, 5. februar 2020 – Nova KBM je danes oznanila zaključek nakupa Abanke, d.d., s čimer je postala lastnica 100% delnic Abanke, po pridobitvi vseh zahtevanih dovoljenj in soglasij.

  Nova KBM namerava banki še letos združiti in povezati v eno pravno osebo ter tako ustvariti močno banko, prisotno po vsej državi. Združitev obeh bank bo izvedena postopoma, pod nadzorom pristojnih regulatornih organov. Bilančna vsota združene banke bo znašala več kot 8.5 mrd €. Na podlagi strateškega partnerstva s Pošto Slovenije pa bo imela združena banka več kot 1.000 bančnih točk, kar je precej več od drugih bank, ki poslujejo v Sloveniji. Zaključek nakupa za stranke uvodoma ne prinaša sprememb, saj bodo storitve še naprej opravljali v obstoječih poslovalnicah svoje banke.

  Bodoča združena banka bo strankam širom po Sloveniji prinesla najbolj dostopno in priročno bančno mrežo ter najboljše produkte in storitve v vseh segmentih bančnega poslovanja.

  Po dokončni združitvi tehnoloških rešitev in vzpostavitvi poslovanja pod okriljem ene pravne osebe bo nudila celovite finančne rešitve tako za pravne kot fizične osebe, do katerih bodo stranke zlahka dostopale v združeni mreži bančnih poslovalnic in spletnih poti.

  Načrtovana združitev bo prinesla pomembne pozitivne učinke vsem deležnikom:

  • za stranke:

  • še bolj razvejano in dostopnejšo bančno mrežo poslovalnic, več bankomatov po vsej državi ter nadaljnji razvoj sodobnih digitalnih poti.

  • še večji nabor produktov in storitev, saj bomo združili najboljše, kar premoreta Abanka in Nova KBM. Bodoča združena banka bo ponudila priročne rešitve mobilnega in spletnega bančništva, najboljše bančne produkte, konkurenčne cene ter odlične storitve.

   

  • za naše zaposlene:

  • Združena banka bo eden najboljših delodajalcev in nedvomno pravi naslov v Sloveniji za vse, ki se želijo izpopolniti na področju modernega bančništva in sodelovati pri nadvse zanimivih in prelomnih projektih, hkrati pa pridobivati dodatna strokovna znanja in izkušnje.

  • Posebno pozornost bomo namenjali izpopolnjevanju in razvoju zaposlenih. V skladu s temeljnimi vrednotami enakih možnosti in ekipnega dela bo združena banka nudila izjemne priložnosti za trajen razvoj zaposlenih, ki so naše največje bogastvo.

  • Prepričani smo, da bo združena banka še bolj privlačna za najboljše kadre iz celotne države in bo prepoznana kot ena najbolj zaželenih delodajalcev v finančnem sektorju.

    

  • za trg in gospodarstvo:

  • Združena banka bo z zagotavljanjem zanesljivih splošnih bančnih storitev za fizične in pravne osebe ter z zagotavljanjem dostopa do financiranja svoje stranke, tako fizične kot pravne osebe, še učinkoviteje podpirala pri izpolnjevanju njihovih ciljev.

  • Združena banka bo z dodatnimi investicijami še izboljšala učinkovitost poslovanja, kar prinaša prednosti ne le za stranke in zaposlene, temveč za celotno gospodarstvo in bančni trg, saj bo banka precej bolje pripravljena na prihodnje izzive, ki jih prinašajo spremembe na trgu.

   

  John Denhof, predsednik uprave Nove KBM: »Zaključen nakup Abanke predstavlja nov mejnik trajnega in uspešnega razvoja naše banke. Tako Abanka kot Nova KBM poslujeta dobro, z velikim številom zvestih strank in zaposlenih, pomembnim položajem na trgu in dokazano učinkovitostjo. S prihodnjo združitvijo obeh bank in izkoriščanjem njunih prednosti pa bomo lahko še bolj podpirali naše stranke in lokalno okolje z nudenjem boljših produktov in storitev, bolj priročnih poslovnih poti ter inovativnih rešitev. Pričakujemo, da bomo skupaj ustvarili najboljšo banko v Sloveniji, ki bo tudi v prihodnje dobičkonosna in osredotočena na potrebe strank.«    

  mag. Jože Lenič, predsednik uprave Abanke: »Povezovanje Abanke in Nove KBM je pomemben in pozitiven korak. Prepričani smo, da bomo skupaj z Novo KBM nadaljevali uresničevanje našega poslanstva - našim cenjenim strankam ponujati najbolj konkurenčne storitve po njihovi meri. Pričakovana združitev obeh bank bo ustvarila nove priložnosti za naše zaposlene, ki so predani zagotavljanju odličnosti v vseh pogledih in željni novih znanj. Z združitvijo najboljšega, kar premoreta obe banki, ter z dodatnim vlaganjem v produkte, storitve in zaposlene bomo skupaj ustvarili banko, ki bo najboljša izbira za naše stranke in zaposlene. Na skupno pot se podajamo z velikimi pričakovanji.«

  Andrej Fatur, predsednik nadzornega sveta Nove KBM: »Nakup Abanke s strani Nove KBM je zgodovinski mejnik v slovenskem finančnem prostoru. Bodoča združena banka bo imela odlično priložnost, da strankam ponudi najboljše produkte in storitve ter največje število dostopnih bančnih točk po vsej Sloveniji.«

  V primeru dodatnih vprašanj pišite na elektronski naslov: pr@abanka.si ali pokličite 01 471 8135, Branko Dečman, vodjo Oddelka korporativnega komuniciranja Abanka d. d.

Novice

 • Za varno poslovanje tudi v času koronavirusa

  Novice

  V Abanki pozorno spremljamo razmere, povezane s širjenjem koronavirusa. Ker želimo tudi v naši banki prispevati k preprečevanju okužb, smo sprejeli potrebne ukrepe, da zagotovimo čim varnejše poslovanje s strankami in delo naših zaposlenih. Pri tem ravnamo v skladu s higienskimi in drugimi priporočili za zaščito zdravja, ki jih objavlja NIJZ, pozivamo pa tudi vas, spoštovane stranke, da jih upoštevate.

  Želimo vas spomniti na mnoge storitve, ki jih lahko opravite kar od doma prek naše spletne in mobilne banke ter si tako prihranite čas in pot.

  Med drugim lahko:

  • preverite stanje in promet na računih,
  • plačate položnice,
  • prenašate sredstva med računi,
  • opravite plačila v tujino in
  • sklenete depozit ali varčevanje.

  Naši bankomati pa vam med drugim omogočajo:

  • preverjanje stanja na računu,
  • dvig in polog gotovine ter
  • plačilo položnic.

  Z veseljem smo vam na voljo tudi na telefonski številki 080 13 60 in na e-naslovu info@abanka.si.

  Še naprej bomo spremljali razmere in če bi se te zaostrile, vas bomo o morebitnih dodatnih varnostnih ukrepih ali napotkih sproti obveščali.

  Vaša Abanka

 • Novosti v mobilni in spletni banki

  Novice

  Objavili smo novo različico spletne banke Abanet in mobilne banke Abamobi.

  Spletna banka Abanet bo zdaj še varnejša. Plačilne naloge boste po novem vsakokrat potrdili z enkratnim geslom, ki ga boste prejeli s SMS-sporočilom. Enkratnega SMS-gesla pa vam ne bo treba vpisovati za prejemnike, ki jih imate uvrščene na seznam zaupanja vrednih prejemnikov plačil.

  Mobilna banka Abamobi vam bo po posodobitvi aplikacije omogočala tudi dostop do bližnjic. Z dolgim klikom na ikono aplikacije Abamobi na namizju vašega telefona boste lahko hitreje dostopali do uporabnih vsebin. Izbrali boste lahko štiri od petih bližnjic, ki vam bodo na voljo, in sicer slikaj in plačaj, nova plačila, predloge plačil, čakalnica plačil in plačilne kartice. Bližnjice lahko uredite v Nastavitve > Bližnjice.

  Želimo vam prijetno uporabo spletne banke Abanet in mobilne banke Abamobi.

 • Sprememba pri potrjevanju brezstičnih plačil

  Novice

  S 15. 2. 2020 uvajamo spremembo, s katero bomo olajšali uporabo plačilnih kartic na prodajnih mestih in izboljšali nakupovalno izkušnjo.

  Povišali bomo skupni znesek limita za brezstična plačila s kartico s 50 EUR na 100 EUR. To pomeni, da boste uporabniki osebno številko (PIN) po novem potrebovali za potrjevanje brezstičnih plačil pod 25 EUR, kadar bo vsota predhodnih brezstičnih plačil brez vnosa osebne številke (PIN) dosegla skupni znesek 100 EUR (do zdaj je bila ta vsota omejena na 50 EUR) in kadar bo takšna zahteva POS-terminala.

 • Abanka postala članica Skupine Nove KBM

  Novice

  Danes, 5. februarja 2020, se je uspešno končal nakup Abanke, d.d., ki je tako postala del Skupine Nove KBM.

  Kaj to pomeni za stranke Abanke?

  Zaključek nakupa Abanke strankam za zdaj ne prinaša sprememb, saj bosta banki še naprej poslovali ločeno, pričakujejo pa lahko enako kakovostne storitve kot doslej. Stranke lahko tudi v prihodnje poslujejo v poslovalnicah Abanke oziroma uporabljajo spletno in mobilno banko Abanet in Abamobi.

  Kako naprej?

  Abanka in Nova KBM se bosta predvidoma še letos združili, s čimer bo nastala še močnejša banka, prisotna po vsej državi. Stranke lahko pričakujejo:

  • še bolj razvejano in dostopnejšo mrežo poslovalnic in bankomatov po vsej državi
  • nadaljnji razvoj sodobnih digitalnih poti
  • celovit nabor finančnih produktov in storitev, saj bomo združili najboljše, kar ponujata Abanka in Nova KBM.

  Mag. Jože Lenič, predsednik uprave Abanke: »Povezovanje Abanke in Nove KBM je pomemben in pozitiven korak. Prepričani smo, da bomo skupaj z Novo KBM nadaljevali uresničevanje našega poslanstva - našim cenjenim strankam ponujati najbolj konkurenčne storitve po njihovi meri. Pričakovana združitev obeh bank bo ustvarila nove priložnosti za naše zaposlene, ki so predani zagotavljanju odličnosti v vseh pogledih in željni novih znanj. Z združitvijo najboljšega, kar premoreta obe banki, ter z dodatnim vlaganjem v produkte, storitve in zaposlene bomo skupaj ustvarili banko, ki bo najboljša izbira za naše stranke in zaposlene. Na skupno pot se podajamo z velikimi pričakovanji.«

  O novostih in morebitnih spremembah bodo stranke pravočasno obveščene. Odgovore na najpogostejša vprašanja vam predstavljamo na povezavi.

  V primeru dodatnih vprašanj pa smo vam na voljo tudi na e-naslovu info@abanka.si in na številki 080 13 60.

 • Hitro nakazilo MoneyGram

  Novice

  Obveščamo vas, da Abanka ne bo več izvajala storitve Hitro nakazilo MoneyGram. Zadnji dan izvajanja storitve je 5. 2. 2020. Za več informacij pokličite brezplačno številko Abafona 080 1 360 oziroma se oglasite v poslovalnicah Abanke.

 • Pozor: lažna SMS sporočila v imenu Abanke

  Novice

  Obveščamo vas, da spletni prevaranti v imenu Abanke pošiljajo lažna SMS sporočila. Uporabnike v sporočilu pozivajo h kliku na škodljivo spletno povezavo in posodobitvi osebnih podatkov (npr. številke mobilnega telefona). V kolikor uporabnik klikne na povezavo v sporočilu, se mu odpre lažna vstopna stran v mobilno banko Abamobi in spletno banko Abanet.

  Opozarjamo, da gre za poskus prevare. Vsem prejemnikom tovrstnih SMS sporočil svetujemo, da sporočilo pobrišejo in ne klikajo na škodljivo spletno povezavo. Prejemniki, ki so na povezavo že kliknili in vpisali podatke, pa naj nas nemudoma pokličejo na 080 13 60 ali 01 4718 283, kjer jim bomo blokirali Abanet in Abamobi.

  Dogodek že obravnava Nacionalni odzivni center za kibernetsko varnost Si-cert.