Novinarsko središče

Kontakt:

Branka Dečman

Vodja korporativnega komuniciranja
tel: (01) 471 8135

 

Novinarska vprašanja nam pošljite na pr@abanka.si.

Javne objave

 • Abanka objavlja sklepe XLI. skupščine družbe Abanka d.d., ki je bila v četrtek, 19. 9. 2019, ob 15. uri na sedežu družbe Abanka d.d., Slovenska 58, 1000 Ljubljana.

  Obvestilo bo objavljeno tudi na spletni strani Ljubljanske borze d.d. od 20. 9. 2019 dalje za obdobje najmanj 5 let.

  Uprava Abanke d.d.

   

 • Uprava Abanke d.d., Slovenska 58, Ljubljana, na podlagi drugega odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), veljavne zakonodaje, ter 23. člena Statuta Abanke d.d. sklicuje

  XLI. skupščino Abanke d.d.,

  ki bo 19. septembra 2019, ob 15.00 uri, na sedežu Abanke d.d., Slovenska cesta 58, Ljubljana

  z naslednjim dnevnim redom:

  1. Otvoritev skupščine banke, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine banke

  Predlog sklepa št. 1:

  Skupščina banke imenuje organe XLI. skupščine Abanke d.d.:

  1. predsednik:                         Tomaž Marinček

  2. podpredsednik:                   Matevž Zgaga

  Predlagatelja sklepa sta uprava in nadzorni svet.

   

  2. Imenovanje članic Nadzornega sveta banke

  Predlog sklepa št 2:

  Za članico nadzornega sveta Abanke d.d. se za štiriletno mandatno obdobje, s pričetkom mandata dne 3.10.2019, imenuje gospo Melito Malgaj.

  Predlog sklepa št 3:

  Za članico nadzornega sveta Abanke d.d. se za štiriletno mandatno obdobje, s pričetkom mandata dne 9.10.2019, imenuje mag. Alenko Vrhovnik Težak.

  Predlagatelj sklepa je nadzorni svet.

  3. Seznanitev skupščine s Pravili o prejemkih in pravicah članov uprave Abanke d.d. in  Politiko prejemkov Abanke d.d.

  Predlog sklepa št 4:

  Skupščina se seznani s Pravili o prejemkih in pravicah članov uprave Abanke d.d in Politiko prejemkov Abanke d.d.

  Predlagatelja sklepa sta uprava in nadzorni svet.

  ---------------------------------

  Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov, je delničarju na vpogled na sedežu banke na naslovu Slovenska 58, Ljubljana, vsak delovni dan od dneva objave sklica do zasedanja skupščine od 9. ure dalje.

   

  Abanka d.d.

  Uprava banke

  mag. Jože Lenič

  predsednik uprave

   

  Matej Golob Matzele

  član uprave

   

  Nada Mertik

  članica uprave

   

 • Abanka d.d. objavlja Nerevidirano poročilo Skupine Abanka za prvo polletje 2019 (pdf, 1,00 MB).

  Vsebina objave bo dostopna tudi na spletni strani Ljubljanske borze od 4. septembra 2019 dalje, in sicer za obdobje najmanj 10 let.

  Abanka je v prvem polletju 2019 ustvarila čisti dobiček v višini 26,2 milijona evrov. V okolju zelo nizkih obrestnih mer je realizirala čiste obresti v višini 29,8 milijona evrov, čiste opravnine pa so znašale 20,3 milijona evrov. Banka še naprej intenzivno racionalizira svoje poslovanje, kar se je odrazilo v stroških poslovanja, ki so bili v prvem polletju 2019 za 2,5 odstotka oziroma za 0,8 milijona evrov nižji kot v primerljivem obdobju lani in so znašali 32,8 milijona evrov.

  Bilančna vsota banke je 30. junija 2019 znašala 3,8 milijarde evrov, tržni delež, merjen po velikosti bilančne vsote, pa je znašal 9,4 odstotka. Banka je visoko likvidna in kapitalsko močna, kar odražajo tudi količniki likvidnosti in kapitalski količniki. Količnik skupnega kapitala je konec junija 2019 za Abanko znašal 23,2 odstotka.

  Skupina Abanka je v prvem polletju 2019 nadaljevala z aktivnim pristopom zniževanja nedonosnih kreditov. Ti so se po EBA definiciji v Skupini Abanka znižali za 15,0 milijona evrov, delež nedonosnih kreditov pa za 0,6 odstotne točke na 4,0 odstotka konec junija 2019.  

  Stabilnost in trdnost banke potrjujeta tudi mednarodni bonitetni agenciji. Agencija Fitch Ratings je Abanki d.d. 27. junija 2019 zvišala oceno bodočih izgledov iz stabilne v pozitivno. Prav tako je potrdila dolgoročno oceno kreditnega tveganja pri 'BB+', oceno vitalnosti pri 'bb+' ter kratkoročno oceno kreditnega tveganja pri 'B'. Agencija Moody's Investors Service je 12. julija 2019 objavila nespremenjeno dolgoročno oceno kreditnega tveganja 'Baa2' s pozitivnimi obeti.

  V drugem polletju 2019 bomo nadaljevali z optimizacijo poslovanja in izvajanjem aktivnosti, ki so povezane z digitalno transformacijo, ter skrbeli za varno, stabilno in donosno poslovanje banke.

                                                                                          Uprava Abanke d.d.

  Ljubljana, 4. september 2019

 • Abanka d.d. objavlja obvestilo o sklepih 49. redne seje Nadzornega sveta Abanke d.d., ki je potekala 3. septembra 2019:

  Nadzorni svet banke se je seznanil s poročilom o finančnem poslovanju Abanke d.d. v prvem polletju 2019 in nerevidiranim poročilom Skupine Abanka za prvo polletje 2019. Nadzorni svet se je seznanil tudi s poročilom o izvajanju zavez, danih Evropski komisiji, na dan 30. 6. 2019 in potrdil predlog dnevnega reda in sklepov skupščine, ki bo 19. septembra 2019.

  Sporočilo bo dostopno tudi na spletnih straneh Ljubljanske borze d.d. od 3. septembra 2019 dalje za obdobje najmanj 5 let.

  Uprava Abanke d.d.

Novice