Novinarsko središče

Kontakt:

Branka Dečman

Vodja korporativnega komuniciranja
tel: (01) 471 8135

 

Novinarska vprašanja nam pošljite na pr@abanka.si.

Javne objave

 • Abanka objavlja sklepe XL. skupščine družbe Abanka d.d., ki je bila v četrtek, 16. 5. 2019, ob 15. uri na sedežu družbe Abanka d.d., Slovenska 58, 1000 Ljubljana.

  Obvestilo bo objavljeno tudi na spletni strani Ljubljanske borze d.d. od 17. 5. 2019 dalje za obdobje najmanj 5 let.

  Uprava Abanke d.d.

 • Uprava Abanke d.d., Slovenska 58, Ljubljana, na podlagi drugega odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), veljavne zakonodaje, ter 23. člena Statuta Abanke d.d. sklicuje

  XL. skupščino Abanke d.d.,

  ki bo 16. maja 2019, ob 15,00 uri, na sedežu Abanke d.d., Slovenska cesta 58, Ljubljana

  z naslednjim dnevnim redom:

  1. Otvoritev skupščine banke, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine banke

  Predlog sklepa št. 1:

  Skupščina banke imenuje organe XL. skupščine Abanke d.d.:

  1. predsednik:                         Tomaž Marinček

  2. podpredsednik:                   Matevž Zgaga

  Predlagatelja sklepa sta uprava in nadzorni svet.

  2. Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2018, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice članom uprave in nadzornega sveta za poslovno leto 2018

  Predlog sklepa št. 2.1:

  Skupščina banke se seznani z letnim poročilom Abanke d.d. za leto 2018 in s prejemki članov uprave in članov nadzornega sveta za leto 2018, ter s poročilom nadzornega sveta.

  Predlog sklepa št. 2.2:

  Skupščina banke se seznani, da bilančni dobiček banke na dan 31. 12. 2018 znaša 88.208.003,31 evrov. Skupščina banke sklene, da se del bilančnega dobička v višini 66.736.886,53 evrov razdeli delničarju kot izplačilo dividende, preostanek bilančnega dobička v višini 21.471.116,80 evrov pa ostane nerazporejen (preneseni dobiček).

  Dividende se izplačajo dne 23. 5. 2019, in sicer delničarjem, vpisanim v KDD na dan 22. 5.  2019.

  Predlog sklepa št. 2.3:

  Skupščina podeli razrešnico članom uprave Abanke d.d.

  Predlog sklepa št. 2.4:

  Skupščina podeli razrešnico članom nadzornega sveta Abanke d.d.

  Predlagatelja sklepov sta uprava in nadzorni svet.

  3. Letno poročilo o notranjem revidiranju za leto 2018

  Predlog sklepa št. 3:

  Skupščina banke se seznani z letnim poročilom o notranjem revidiranju Abanke d.d. za leto 2018 z mnenjem nadzornega sveta.

  Predlagatelja sklepa sta uprava in nadzorni svet.

  4. Soglasje k sklenitvi darilne pogodbe

  Predlog sklepa št. 4:

  Skupščina banke soglaša, da Abanka d.d. kot darovalka in Narodna galerija kot obdarjenka skleneta darilno pogodbo, s katero darovalka podari obdarjenki umetniška dela iz svoje zbirke v skupni knjigovodski vrednosti na dan 31. 3. 2019 EUR 215.945,28.

  Predlagatelja sklepa sta uprava in nadzorni svet.

  ---------------------------------

  Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov, je delničarju na vpogled na sedežu banke na naslovu Slovenska 58, Ljubljana, vsak delovni dan od dneva objave sklica do zasedanja skupščine od 9. ure dalje.

  Abanka d.d.

  Uprava banke

   

  mag. Jože Lenič

  predsednik uprave

   

  Matej Golob Matzele

  član uprave

   

  mag. Matevž Slapničar

  član uprave

Novice

 • Nagradna igra Visa 2019

  Novice

  Plačujte s kartico Visa in z vsakim plačilom nad 40 EUR s kartico Visa sodelujete v žrebanju za eno od številnih denarnih nagrad v skupni vrednosti 24.000 EUR.

  Nagradna igra poteka od 6. maja do 30. junija 2019.

  V nagradni igri lahko sodelujete vsi polnoletni imetniki plačilnih kartic Visa, ki v času trajanja nagradne igre opravite vsaj en nakup nad 40 EUR na katerem koli fizičnem ali spletnem prodajnem mestu v Sloveniji ali tujini s plačilno kartico Visa (iz nagradne igre so izločene poslovne kartice Visa).

  Čaka vas 8 glavnih tedenskih nagrad v vrednosti 1000 EUR in 160 tedenskih nagrad v vrednosti 100 EUR.

  Več o nagradni igri: https://www.visaeurope.si/promocje/nagradni-igri.html

 • Nagradna igra Mastercard Maestro Disneyland Paris

  Novice

  Začnite živeti svojo pravljico. Začnite nekaj neprecenljivega.

  Začnite nekaj neprecenljivega in osvojite pravljični družinski vikend paket v parku Disneyland® Paris. Poleg glavne nagrade se lahko potegujete tudi za eno izmed 175 tedenskih denarnih nagrad v vrednosti 20 EUR. Vsi imetniki Abančnih plačilnih kartic Mastercard ali Maestro pa si s posameznimi plačili v vrednosti najmanj 20 EUR še povečate možnosti za osvojitev čarobnega družinskega vikenda ali tedenske nagrade.

  Sodelujete tako, da do 19. 6. 2019 odgovorite na nagradno vprašanje na spletnem mestu https://nagradna-igra-abanka.si