Novinarsko središče

Kontakt:

Branka Dečman

Vodja korporativnega komuniciranja
tel: (01) 471 8135

 

Novinarska vprašanja nam pošljite na pr@abanka.si.

Javne objave

 • Abanka objavlja sklepe XLI. skupščine družbe Abanka d.d., ki je bila v četrtek, 19. 9. 2019, ob 15. uri na sedežu družbe Abanka d.d., Slovenska 58, 1000 Ljubljana.

  Obvestilo bo objavljeno tudi na spletni strani Ljubljanske borze d.d. od 20. 9. 2019 dalje za obdobje najmanj 5 let.

  Uprava Abanke d.d.

   

 • Uprava Abanke d.d., Slovenska 58, Ljubljana, na podlagi drugega odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), veljavne zakonodaje, ter 23. člena Statuta Abanke d.d. sklicuje

  XLI. skupščino Abanke d.d.,

  ki bo 19. septembra 2019, ob 15.00 uri, na sedežu Abanke d.d., Slovenska cesta 58, Ljubljana

  z naslednjim dnevnim redom:

  1. Otvoritev skupščine banke, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine banke

  Predlog sklepa št. 1:

  Skupščina banke imenuje organe XLI. skupščine Abanke d.d.:

  1. predsednik:                         Tomaž Marinček

  2. podpredsednik:                   Matevž Zgaga

  Predlagatelja sklepa sta uprava in nadzorni svet.

   

  2. Imenovanje članic Nadzornega sveta banke

  Predlog sklepa št 2:

  Za članico nadzornega sveta Abanke d.d. se za štiriletno mandatno obdobje, s pričetkom mandata dne 3.10.2019, imenuje gospo Melito Malgaj.

  Predlog sklepa št 3:

  Za članico nadzornega sveta Abanke d.d. se za štiriletno mandatno obdobje, s pričetkom mandata dne 9.10.2019, imenuje mag. Alenko Vrhovnik Težak.

  Predlagatelj sklepa je nadzorni svet.

  3. Seznanitev skupščine s Pravili o prejemkih in pravicah članov uprave Abanke d.d. in  Politiko prejemkov Abanke d.d.

  Predlog sklepa št 4:

  Skupščina se seznani s Pravili o prejemkih in pravicah članov uprave Abanke d.d in Politiko prejemkov Abanke d.d.

  Predlagatelja sklepa sta uprava in nadzorni svet.

  ---------------------------------

  Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov, je delničarju na vpogled na sedežu banke na naslovu Slovenska 58, Ljubljana, vsak delovni dan od dneva objave sklica do zasedanja skupščine od 9. ure dalje.

   

  Abanka d.d.

  Uprava banke

  mag. Jože Lenič

  predsednik uprave

   

  Matej Golob Matzele

  član uprave

   

  Nada Mertik

  članica uprave

   

 • Abanka d.d. objavlja Nerevidirano poročilo Skupine Abanka za prvo polletje 2019 (pdf, 1,00 MB).

  Vsebina objave bo dostopna tudi na spletni strani Ljubljanske borze od 4. septembra 2019 dalje, in sicer za obdobje najmanj 10 let.

  Abanka je v prvem polletju 2019 ustvarila čisti dobiček v višini 26,2 milijona evrov. V okolju zelo nizkih obrestnih mer je realizirala čiste obresti v višini 29,8 milijona evrov, čiste opravnine pa so znašale 20,3 milijona evrov. Banka še naprej intenzivno racionalizira svoje poslovanje, kar se je odrazilo v stroških poslovanja, ki so bili v prvem polletju 2019 za 2,5 odstotka oziroma za 0,8 milijona evrov nižji kot v primerljivem obdobju lani in so znašali 32,8 milijona evrov.

  Bilančna vsota banke je 30. junija 2019 znašala 3,8 milijarde evrov, tržni delež, merjen po velikosti bilančne vsote, pa je znašal 9,4 odstotka. Banka je visoko likvidna in kapitalsko močna, kar odražajo tudi količniki likvidnosti in kapitalski količniki. Količnik skupnega kapitala je konec junija 2019 za Abanko znašal 23,2 odstotka.

  Skupina Abanka je v prvem polletju 2019 nadaljevala z aktivnim pristopom zniževanja nedonosnih kreditov. Ti so se po EBA definiciji v Skupini Abanka znižali za 15,0 milijona evrov, delež nedonosnih kreditov pa za 0,6 odstotne točke na 4,0 odstotka konec junija 2019.  

  Stabilnost in trdnost banke potrjujeta tudi mednarodni bonitetni agenciji. Agencija Fitch Ratings je Abanki d.d. 27. junija 2019 zvišala oceno bodočih izgledov iz stabilne v pozitivno. Prav tako je potrdila dolgoročno oceno kreditnega tveganja pri 'BB+', oceno vitalnosti pri 'bb+' ter kratkoročno oceno kreditnega tveganja pri 'B'. Agencija Moody's Investors Service je 12. julija 2019 objavila nespremenjeno dolgoročno oceno kreditnega tveganja 'Baa2' s pozitivnimi obeti.

  V drugem polletju 2019 bomo nadaljevali z optimizacijo poslovanja in izvajanjem aktivnosti, ki so povezane z digitalno transformacijo, ter skrbeli za varno, stabilno in donosno poslovanje banke.

                                                                                          Uprava Abanke d.d.

  Ljubljana, 4. september 2019

 • Abanka d.d. objavlja obvestilo o sklepih 49. redne seje Nadzornega sveta Abanke d.d., ki je potekala 3. septembra 2019:

  Nadzorni svet banke se je seznanil s poročilom o finančnem poslovanju Abanke d.d. v prvem polletju 2019 in nerevidiranim poročilom Skupine Abanka za prvo polletje 2019. Nadzorni svet se je seznanil tudi s poročilom o izvajanju zavez, danih Evropski komisiji, na dan 30. 6. 2019 in potrdil predlog dnevnega reda in sklepov skupščine, ki bo 19. septembra 2019.

  Sporočilo bo dostopno tudi na spletnih straneh Ljubljanske borze d.d. od 3. septembra 2019 dalje za obdobje najmanj 5 let.

  Uprava Abanke d.d.

Novice

 • Nadgradnja mobilne in spletne banke

  Novice

  Zaradi nadgradnje informacijskega sistema od petka, 20. 9. 2019, od 17. ure do predvidoma ponedeljka, 23. 9. 2019, ne bo mogoča uporaba mobilne banke Abamobi in spletne banke Abanet. 

  Glavni namen sprememb sta povečanje varnosti poslovanja in uskladitev aplikacij z evropskimi tehničnimi standardi (PSD2).

  Vse druge bančne storitve (kartična plačila, bankomati, poslovalnice itd.) bodo delovale kot običajno. 

  Več informacij o spremembah pri uporabi elektronskih poti do banke najdete na: www.abanka.si/spremembe

  Za vse dodatne informacije se lahko obrnete na 080 13 60 vsak delovnik med 8. in 17. uro ter ob sobotah med 8. in 12. uro ali na info@abanka.si

   

 • Brezstično plačevanje brez vnosa PIN po novem do 25 EUR

  Novice

  Obveščamo vas, da bo banka 18. 10. 2019 povišala znesek limita za brezstična plačila s kartico, in sicer s 15 EUR na 25 EUR.

  Osebno številko (PIN) boste uporabniki po novem potrebovali za potrjevanje brezstičnih plačil nad zneskom 25 EUR in za brezstična plačila pod 25 EUR, kadar bo takšna zahteva POS-terminala. Znesek, ki je določen kot seštevek zneskov zaporednih brezstičnih plačil brez vnosa PIN, ostaja nespremenjen, to je 50 EUR. Pri brezstičnih transakcijah na bankomatih pa bo vnos PIN še naprej potreben za izvedbo katere koli storitve.

 • Spremembe v mobilni banki za podjetja in podjetnike – Abamobi com

  Novice

  Obveščamo vas, da v banki v prihodnjih dneh načrtujemo objavo nove različice mobilne banke za podjetja in podjetnike Abamobi com, kar bo vplivalo na uporabnike naprav iOS (iPhone in iPad).

  Za uporabo mobilne banke boste morali ponovno aktivirati mŽeton, ki ga uporabljate za vstop in uporabo mobilne banke. Za pridobitev novega aktivacijskega ključa vam ne bo treba obiskati poslovalnice, saj vam bomo podrobnejša pojasnila in vsebino sprememb ter navodila o postopku posodobitve poslali na številko mobilnega telefona in elektronski naslov, ki ste ju navedli ob pristopu k mobilni banki Abamobi com.

  Podrobnejša pojasnila in navodila za aktivacijo najdete na tej povezavi: https://www.abanka.si/posodobitev-abamobi-com. Abanka d.d.

 • Obvestilo o možnosti dostopa do računa z uporabo aplikacij tretjih oseb

  Novice

  Evropska in domača zakonodaja od 14. 9. 2019 omogočata dodatne možnosti poslovanja po osebnem računu, tako da lahko uporabnik z aplikacijo banke ali tretjega ponudnika plačilnih storitev posluje z računi pri različnih bankah.

  Evropska in domača zakonodaja od 14. 9. 2019 omogočata dodatne možnosti poslovanja po osebnem računu, tako da lahko uporabnik z aplikacijo banke ali tretjega ponudnika plačilnih storitev posluje z računi pri različnih bankah. Tretji ponudniki plačilnih storitev niso banke, ampak tretje osebe, ki za poslovanje z določenimi plačilnimi storitvami pridobijo ustrezno dovoljenje centralne banke. Lahko so domači ali čezmejni ponudniki plačilnih storitev iz držav EU.

  Abanka bo od 14. 9. 2019 omogočala dostop do podatkov o računu in podpirala možnost, da tudi iz mobilnih in spletnih aplikacij, ki jih ponujajo tretji ponudniki plačilnih storitev ali druge banke, lahko dostopate do podatkov o stanju in prometu na računu pri Abanki in oddate plačilni nalog v breme računa. To pomeni, da boste lahko od tega datuma z drugo aplikacijo, ki ni Abamobi ali Abanet, dostopali do svojega računa pri Abanki, spremljali stanje, promet in oddajali naloge. V eni aplikaciji vam je tako lahko zgotovljeno poslovanje po več računih pri različnih bankah.

  Če izberete tak način poslovanja, bo banka za vašo avtentikacijo (prepoznavo uporabnika) uporabljala vpis elektronskega naslova (uporabniško ime), osebnega gesla, ki ga boste določili v postopku registracije, in enkratno SMS-geslo, ki ga boste prejeli s SMS-sporočilom.

  Tak dostop do računa pri Abanki lahko uporabljate vsi, ki ste uporabniki mobilne banke Abamobi in/ali spletne banke Abanet in imate v banki potrjene kontaktne podatke (elektronski naslov in številka mobilnega telefona). Poleg obveznega potrjevanja vsakega po teh poteh predloženega naloga z enkratnim geslom, ki ga prejmete po SMS-sporočilu na mobilni telefon, je potrebno tudi potrjevanje soglasja, da za točno določen račun (IBAN-številka računa) dovolite dostop do podatkov o stanju in prometu na TRR. Tako soglasje je lahko enkratno ali ponavljajoče se. Ponavljajoče se lahko velja največ 90 dni, potem pa je potrebna ponovna potrditev uporabnika.

  Za tak način poslovanja po računu se odločite sami, banka pa bo tudi pri tem procesu enako izvajala avtentikacijo uporabnika in potrjevanja nalogov in soglasij kot v spletni ali mobilni banki. Poslovanje po računu po tem kanalu je omogočeno imetniku računa in pooblaščencem na računu.