Ponudbe za odkup terjatev

 • Abanka d.d., Slovenska cesta 58, 1517 Ljubljana, objavlja naslednje

  ZBIRANJE PONUDB

  za odkup terjatev do družbe Tibar d.o.o. v stečaju, Linhartova ulica 15, Maribor (izbrisana 20. 9. 2018)

   

  1. Predmet prodaje

  Abanka d.d., Slovenska cesta 58, 1517 Ljubljana (v nadaljevanju: prodajalec), prodaja terjatve  do družbe, ki je že izbrisana iz sodnega registra ter znašajo na dan 30. 6. 2020 v višini 286.535,76 EUR. Terjatve so zavarovane.

   

  2. Pogoji prodaje in zbiranja ponudb

  a) Ponudbe se zbirajo brez izklicne cene.

  b) Po podpisu Dogovora o nerazkrivanju informacij bodo lahko interesenti imeli vpogled v dokumentacijo (dokazila o zavarovanjih). Ponudniki morajo k ponudbi priložiti izvirno potrdilo o plačilu varščine, izvirnike (overjenih) pooblastil, če bo ponudbo podpisal pooblaščenec, pravne osebe pa tudi izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 10 dni. Interesenti morajo predložiti tudi izjavo o povezanosti s kreditojemalcem in poroki ter dokazila o zaprti finančni konstrukciji za plačilo odkupa terjatev.

  c) Izbor ponudbe bo potekal po merilu: najvišja ponujena cena za odkup celotne terjatve.

  d) V primeru, da več ponudnikov ponudi enako ceno, se s ponudniki izvedejo individualna pogajanja po enakem merilu za izbor ponudbe.

  e) Prodajalec si pridržuje pravico, da ne sklene pogodbe z nobenim od ponudnikov.

  f) Ponudbo lahko predložijo interesenti, ki bodo pravočasno vplačali varščino. Varščina, ki mora prispeti na poravnalni račun družbe Abanka d.d., št. SI56 01000-0000500021 sklic SI05 100340-5946972najpozneje do 27. 7. 2020 znaša 30.000 EUR. Ponudniki morajo k ponudbi priložiti izvirno potrdilo o plačilu varščine, izvirnike (overjenih) pooblastil, če bo ponudbo podpisal pooblaščenec, pravne osebe pa tudi izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 10 dni.

  g) Če ponudnik, katerega ponudba je bila izbrana, s prodajalcem ne sklene pogodbe o prodaji terjatve v roku 7 delovnih dni po prejemu obvestila o izbiri ponudbe, varščina pripada in v celoti zapade v korist prodajalca.

  h) Ponudnikom, katerih ponudba ne bo izbrana, se vplačana varščina brezobrestno vrne v roku 3 delovnih dni po končanem izboru ponudnika, pod pogojem, da so prodajalcu v svoji ponudbi predložili pisno zahtevo za vračilo varščine z navedbo računa v obliki IBAN, na katerega naj se varščina vrne. Če se pisna zahteva za vračilo varščine predloži prodajalcu po roku, določenem za predložitev ponudbe, se neobrestovana varščina ponudniku vrne v roku 3 delovnih dni po predložitvi pisne zahteve za vračilo varščine z navedbo računa, na katerega naj se varščina vrne.

  i) Poravnava celotne kupnine za predmet prodaje: v 5 delovnih dneh od dneva podpisa pogodbe o prodaji. Varščina se všteje v kupnino in ima po sklenitvi pogodbe o prodaji terjatve značaj are. Pravočasna poravnava kupnine je bistvena sestavina pogodbe. Če kupec zamudi s poravnavo preostanka kupnine (celotna kupnina – varščina/ara), se šteje pogodba za razvezano in prodajalec obdrži varščino/aro.

  j) Kupec plača vse davke in stroške v zvezi s prenosom predmeta prodaje, ki se opravi potem, ko kupec plača celotno kupnino.

  k) Ponudnik fizična oseba se mora pri podpisu pogodbe izkazati z osebnim dokumentom, ponudniki pravne osebe pa z izpiskom iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 10 dni. Če ponudnika zastopa pooblaščenec ali oseba, ki ni zakoniti zastopnik ponudnika oziroma oseba, ki je kot pooblaščena za zastopanje vpisana v sodni register, mora zastopnik oziroma pooblaščenec predložiti pooblastilo za zastopanje ponudnika, ki mora vsebovati tudi pooblastilo za sklenitev pogodbe. Če pooblaščenec ni odvetnik, mora biti pooblastilo notarsko overjeno. Pooblastila morajo biti predložena v ponudbi. Ob sklenitvi pogodbe pa se izbrani ponudnik oziroma njegov pooblaščenec izkaže z osebnim dokumentom.

   

  3. Izdelava ponudbe:

  a) Ponudbena dokumentacija se sestavi tako, da ponudnik vpiše zahtevane podatke v obrazce, ki so sestavni del tega dokumenta, ter priloži zahtevane priloge.

  b) Ponudba mora biti podana v originalu.

  c) Vsak ponudnik lahko predloži le eno ponudbo. V primeru, da ponudnik predloži več kot eno ponudbo, bodo vse njegove ponudbe izločene.

  d) Ponudba mora biti izdelana in predložena v slovenskem jeziku.

  e) Ponudnik mora ceno v ponudbi podati v evrih (EUR).

  f) Ponudba mora biti veljavna najmanj 30 dni po dnevu odpiranja ponudb oziroma do sklenitve pogodbe.

   

  4. Predložitev ponudbe:

  Ponudniki oddajo svojo ponudbo priporočeno po pošti v zaprti kuverti ali ovoju z oznako:

  »NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA ODKUP TERJATEV (TIBAR d.o.o. v stečaju)

  na naslov:

  Abanka d.d., Sektor za naložbe v posebni obravnavi, Prešernova 18, 3000 Celje.

  Na hrbtni strani kuverte ali ovoja mora biti napisan naslov ponudnika.

  Ponudba šteje za pravočasno, če prispe na navedeni naslov 31. 7. 2020

  V primeru, da ponudba ne bo prispela pravočasno na zgoraj navedeni naslov, bo izločena iz nadaljnjega postopka in neodprta vrnjena ponudniku.

   

  5. Odpiranje ponudb:

  Odpiranje ponudb bo izvedla komisija za odpiranje ponudb, ki jo je imenoval prodajalec. Odpiranje ponudb bo najkasneje do 7. 8. 2020. Odpiranje ponudb ne bo javno.

   

  6. Obvestilo o izbiri:

  Ponudniki bodo o izbiri ponudbe obveščeni v roku 30 delovnih dni po dnevu odpiranja ponudb. Prodajalec ni dolžan pojasnjevati svojih odločitev o izbiri.

   

  7. Pravica do preklica:

  Prodajalec si pridržuje pravico zbiranje ponudb kadar koli in iz katerega koli razloga preklicati, kar lahko stori pred odločitvijo o izbiri ponudbe. Prodajalec ni dolžan pojasnjevati svojih odločitev za preklic zbiranja ponudb.

   

  8. Pravo in pristojnosti:

  Za ta razpis oziroma objavo, postopke, vezane na ta razpis, zbiranje ponudb in pogodbo o prodaji terjatve se uporablja slovensko pravo. V primerih kakršnih koli sporov je izključno pristojno sodišče v Ljubljani.

 • Zemljišče pri BS4, Ljubljana

  Predmet prodaje je nezazidano stavbno zemljišče na parcelah ID 1735-420/8-0 in ID 1735-420/9-0, k.o.1735 - Stožice, skupne površine 3.791 m2. Zemljišče se po namenski rabi nahaja na območju SScv-pretežno večstanovanjske površine (oznaka EUP-PS-401). Energetska izkaznica za zemljišče ni potrebna.

  Poslovni prostori - Tezno, Prvomajska ulica 24, Maribor

  Poslovni prostor se nahaja v kleti poslovno stanovanjskega objekta, ki stoji na parcelah št. 372/7, 372/8 in 368/2-0 k.o. Tezno. Objekt je bil zgrajen leta 2008. Prodaja se poslovni prostor št. 7 - stavba 5125, del. stavbe št. 116, k.o. Tezno, neto tlorisna površina 107,70 m2. Energetska izkaznica: »Izkaz po projektu«.

  Poslovna stavba – pekarna na naslovu Pesnica pri Mariboru 48, Pesnica

  Predmet prodaje je poslovni objekt – pekarna (ID 606-657), skupne površine 408,20 m2, ki stoji na parceli ID 606-481/2-0, vse k. o. 606 – Ranca. V naravi nepremičnina predstavlja poslovno stavbo – pekarno s pripadajočim zemljiščem. Energetska izkaznica ni potrebna.

  Zazidljivo zemljišče Dobova

  V naselju Dobova je za poslovno stanovanjsko gradnjo na voljo stavbno zemljišče velikosti 3.087 m2, ki ga tvori parcela z oznako ID1292-787/12-0, vse k. o.1292 – Gabrje.

  Energetska izkaznica za zemljišče ni potrebna.

  Stavbno zemljišče z gospodarskim – poslovnim objektom v Kozjem

  Zemljišče skupne površine 36.576 m2 v Kozjem, je sestavljeno iz 756 m2 stavbnega zemljišča, 21.409 m2 kmetijskega zemljišča in 14.411m2 gozdnega zemljišča. Parcelne številke: 1134/0, 1232/0, 1231/2, 1230/1, 1234/0, 1231/1, 1233/0, 1222/3, 1222/1, 1224/7, 1203/2, 1203/3 vse k.o. 1242 Kozje. Na zemljišču se nahaja večnamenski gospodarski poslovni objekt, sestavljen iz dveh etaž, ki je bil nazadnje adaptiran v letih 2000/2001. Energetska izkaznica ni potrebna.

  Poslovni prostor – Trg svobode 14, Trbovlje

  Poslovno - trgovski prostor ID stavbe 3105, del stavbe 11, k. o. 1871 - Trbovlje v velikosti 124,7 m2, ki se nahaja v 2. etaži nakupovalnega centra Spar, ki je bil zgrajen leta 2005.

  Energetska izkaznica: razred C.

  Stavbno, kmetijsko in gozdno zemljišče Topolovec

  Stavbno, kmetijsko in gozdno zemljišče v k. o. 2622 – Topolovec, skupne površine 98.996,00 m2, ki je sestavljeno iz parcel 1102/1, 1102/5, 1102/6, 1134/5, 1235/0, 1236/0, 1237/0, 1241/2, 1241/3, 1249/1, 1365/2, 1370/7, 1370/8, 1370/13, 1416/1, 1433/2, 1452/2, 1459/3, 1461/0, 1464/2, 1464/3, 1464/6, 1464/8, 1476/1, 1476/3, 1480/2, 1480/3, 1485/1, 1485/3, 1485/4, 1485/5, 1486/1, 1486/2, 1486/5, 1486/6, 1490/0, 1492/2, 1493/2, 1495/1, 1495/3, 1506/0, 1507/2, 1508/1, 1508/2, 1508/3, 1508/10, 1508/11, 1508/12, 1508/13, 1526/22, 1526/23, 1526/27, 1736/1, 1751/4, 1751/5, 1751/6, 1751/7, 1764/1, 1764/2, 1764/3, 1764/4, 1764/5, 1764/6, 1764/7, 1765/0, 1970/2, 1982/1, 1982/2, 1982/3, 2984/49, *242/3, 866/1, 866/2, 866/3, 866/4, 866/5, 1017/1, 1017/6, 1018/1, 1018/2, 1018/3, 1018/4, 1013/3 in 1013/4, vse k. o. 2622 – Topolovec. Parcele se prodajajo kot celota. Glede na namensko rabo je približno 21.888 m2 na I. območju kmetijskih zemljišč, 32.422 m2 na II. območju kmetijskih zemljišč, 42.672 m2 predstavlja gozd in 2.014 m2 je stavbnega zemljišča na ureditvenem območju za poselitev. Energetska izkaznica ni potrebna.

  Stavbno zemljišče na Jesenicah

  Zazidljivo zemljišče velikosti 7.638 m2 (parcele 902/123, 902/132 in 902/133, 902/50, vse k.o. 2175 Jesenice) z urejeno komunalno infrastrukturo za gradnjo poslovno stanovanjskega objekta. Energetska izkaznica ni potrebna.

   

  Ponudniki oddajo svojo nezavezujočo ponudbo priporočeno po pošti ali osebno na sedežu družbe v zaprti ovojnici z oznako: »NE ODPIRAJ - PONUDBA ZA NAKUP NEPREMIČNINE« na naslov: Anepremičnine d.o.o., Trdinova ulica 4, 1000 Ljubljana. Ponudba se šteje za pravočasno, če prispe na navedeni naslov do vključno 29.5.2020 do 14. ure. Celotna javna objava je dostopna na povezavi http://www.anepremicnine.si/. Več informacij po telefonu 01/307 86 07.