Ponudbe za odkup terjatev

 • Poziv k zbiranju zavezujočih ponudb za odkup terjatev do družbe SOLCEL, družba za trgovino, investicije, storitve in vzdrževanje d.o.o.

   

  Abanka d.d., Slovenska cesta 58, 1517 Ljubljana, objavlja naslednje

  ZBIRANJE PONUDB

  za odkup terjatev do družbe Solcel d.o.o., Tržaška cesta 37C, 2000 Maribor.

  1. Predmet prodaje

  Abanka d.d., Slovenska cesta 58, 1517 Ljubljana (v nadaljevanju: prodajalec), prodaja terjatve do družbe Solcel d.o.o., Tržaška cesta 37C, 2000 Maribor Ljubljana višini 1.488.422,96 EUR na dan 17.10.2019.

  Terjatve so zavarovane, vendar prodajalec kljub temu ne odgovarja za njihovo izterljivost.

  Terjatve se prodajajo samo kot celota.

  2. Pogoji prodaje in zbiranja ponudb

  a) Ponudbe se zbirajo brez izklicne cene.

  b) Po podpisu Dogovora o nerazkrivanju informacij bodo lahko interesenti prejeli kopijo dokumentacije (dokazil o obstoju terjatve in zavarovanj). Prodajalec lahko odkloni izročitev dokumentacije, četudi je interesent podpisal Dogovor o nerazkrivanju informacij, če obstajajo utemeljeni razlogi, kot na primer, če obstajajo okoliščine, ki kažejo, da interesent nima namena podati ponudbe.

  c) Izbor ponudbe bo potekal po merilu: najvišja ponujena cena za odkup celotne terjatve.

  d) V primeru, da več ponudnikov ponudi enako ceno, se z njimi izvedejo individualna pogajanja po enakem merilu za izbor ponudbe. 

  e) Prodajalec si pridržuje pravico, da ne sklene pogodbe z nobenim od ponudnikov.

  f) Ponudbo lahko predložijo interesenti, ki bodo pravočasno vplačali varščino. Varščina, ki mora prispeti na poravnalni račun družbe Abanka d.d., št. SI56 0100 0000 0500 021 BIC koda ABANSI2X, sklic SI05 100340- 3865738, najpozneje do 30.10.2019, znaša 10.000,00 EUR. Ponudniki morajo k ponudbi priložiti izvorno potrdilo o plačilu varščine, izvirnike (overjenih) pooblastil, če bo ponudbo podpisal pooblaščenec pravne osebe, pa tudi izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 10 dni.

  g) Če ponudnik, katerega ponudba je bila izbrana, s prodajalcem ne sklene pogodbe o prodaji terjatve v roku 10 delovnih dni po prejemu prodajalčevega obvestila, da so izpolnjeni pogoji za podpis pogodbe, varščina pripada prodajalcu in v celoti zapade v njegovo korist.

  h) Ponudnikom, katerih ponudba ne bo izbrana, se vplačana varščina brezobrestno vrne naslednji delovni dan po končanem izboru ponudnika, pod pogojem, da so prodajalcu skupaj s svojo ponudbo predložili pisno zahtevo za vračilo varščine z navedbo računa v obliki IBAN, na katerega naj se varščina vrne. Če se pisna zahteva za vračilo varščine prodajalcu predloži po roku, določenem za predložitev ponudbe, se neobrestovana varščina ponudniku vrne naslednji delovni dan po predložitvi pisne zahteve za vračilo varščine z navedbo računa, na katerega naj se vrne.

  i) Poravnava celotne kupnine za predmet prodaje: v 7 delovnih dneh od dneva podpisa pogodbe o prodaji. Varščina se všteje v kupnino in ima po sklenitvi pogodbe o prodaji terjatve značaj are. Pravočasna poravnava kupnine je bistvena sestavina pogodbe. Če kupec s poravnavo preostanka kupnine (celotna kupnina - varščina/ara) zamudi, se šteje pogodba za razvezano in prodajalec varščino/aro obdrži.

  j) Kupec plača vse davke in stroške v zvezi s prenosom predmeta prodaje, ki se opravi po tem, ko kupec plača celotno kupnino.

  k) Ponudnik fizična oseba se mora pri podpisu pogodbe izkazati z osebnim dokumentom, ponudniki pravne osebe pa z izpiskom iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 10 dni. Če ponudnika zastopa pooblaščenec ali oseba, ki ni njegov zakoniti zastopnik, oziroma oseba, ki je kot pooblaščena za zastopanje vpisana v sodni register, mora zastopnik oziroma pooblaščenec predložiti pooblastilo za zastopanje ponudnika, ki mora vsebovati tudi pooblastilo za sklenitev pogodbe. Če pooblaščenec ni odvetnik, mora biti pooblastilo notarsko overjeno. Pooblastila morajo biti predložena v ponudbi. Ob sklenitvi pogodbe se izbrani ponudnik oziroma njegov pooblaščenec izkaže z osebnim dokumentom.

  3. Izdelava ponudbe

  a) Ponudbena dokumentacija se sestavi tako, da ponudnik vpiše zahtevane podatke v obrazce, ki so sestavni del tega dokumenta, ter priloži zahtevane priloge.

  b) Ponudba mora biti podana v originalu.

  c) Vsak ponudnik lahko predloži le eno ponudbo. Če predloži več kot eno, bodo vse njegove ponudbe izločene.

  d) Ponudba mora biti izdelana in predložena v slovenskem jeziku.

  e) Ponudnik mora ceno v ponudbi podati v evrih (EUR).

  f) Ponudba mora biti veljavna najmanj 30 dni po dnevu odpiranja ponudb oziroma do sklenitve pogodbe.

  4. Predložitev ponudbe

  Ponudniki oddajo svojo ponudbo priporočeno po pošti ali lastnoročno v zaprti kuverti ali ovoju z oznako

  »NE ODPIRAJ - PONUDBA ZA ODKUP TERJATEV (SOLCEL d.o.o.)«

  na naslov

  Abanka d.d., Sektor za naložbe v posebni obravnavi, Trdinova 4, 1000 Ljubljana.

  Na hrbtni strani kuverte ali ovoja mora biti napisan naslov ponudnika.

  Ponudba šteje za pravočasno, če prispe na navedeni naslov do vključno 04.11.2019 do 15 ure.

  V primeru, da ponudba na zgoraj navedeni naslov ne bo prispela pravočasno, bo izločena iz nadaljnjega postopka in neodprta vrnjena ponudniku.

  5. Odpiranje ponudb

  Odpiranje ponudb bo izvedla komisija za odpiranje ponudb, ki jo je imenoval prodajalec.

  Odpiranje ponudb bo potekalo dne 05.11.2019 v poslovnih prostorih prodajalca. Odpiranje ponudb ne bo javno.

  6. Obvestilo o izbiri

  Ponudniki bodo o izbiri ponudbe obveščeni v roku 14 delovnih dni po dnevu odpiranja ponudb.

  7. Pravica do preklica

  Prodajalec si pridržuje pravico zbiranje ponudb kadar koli in iz katerega koli razloga preklicati, kar lahko stori pred odločitvijo o izbiri ponudbe.

  8. Pravo in pristojnosti

  Za ta razpis oziroma objavo, postopke, vezane na ta razpis, zbiranje ponudb in pogodbo o prodaji terjatve se uporablja slovensko pravo. V primerih kakršnih koli sporov je pristojno sodišče v Ljubljani.

   

  Invitation to submit binding bids for the purchase of claims against SOLCEL, družba za trgovino, investicije, storitve in vzdrževanje d.o.o.

   

  Abanka d.d., Slovenska cesta 58, 1517 Ljubljana, hereby publishes the following

  INVITATION TO SUBMIT BIDS

  for the purchase of claims against Solcel d.o.o., Tržaška cesta 37C, 2000 Maribor.

  1. Subject of the sale

  Abanka d.d., Slovenska cesta 58, 1517 Ljubljana (hereinafter: the Seller) is selling claims against Solcel d.o.o., Tržaška cesta 37C, 2000 Maribor in the amount of EUR 1.488.422,96 as at 17 October 2019.

  The aforementioned claims are secured. Nevertheless, the Seller shall not be liable for their recoverability.

  The claims shall only be sold in their entirety.

  2. Terms of sale and collection of bids

  a) Bids shall be collected without a reserve price.

  b) After signing a non-disclosure agreement, interested parties may obtain a copy of the relevant documentation (evidence of the existence of the claims and associated collateral). The Seller may refuse to deliver that documentation, even if an interested party has signed a non-disclosure agreement, if reasonable grounds exist, i.e. if the circumstances indicate that the interested party does not intend to submit a bid.

  c) The selection of bids shall be carried out according to the following criterion: the highest bid price for the purchase of all claims.

  d) If several bidders offer the same price, negotiations shall be held with each bidder individually using the same criterion as used for selection of the bid. 

  e) The Seller shall reserve the right not to conclude an agreement with any bidder.

  f) Bids may be submitted by interested parties who pay the security deposit on time. That security deposit shall be paid to Abanka d.d.’s settlement account no. SI56 0100 0000 0500 021 BIC ABANSI2X, Ref. SI05 100340- 3865738, by no later than 30 October 2019 and shall amount to EUR 10,000.00. Bidders shall enclose with their bid an original certificate of payment of the security deposit, and originals of (certified) authorisations. If the bid is signed by an authorised person, legal entities shall also enclose an extract from the companies register that shall not be more than 10 (ten) days old.

  g) If the bidder whose bid is selected does not conclude an agreement on the sale of claims with the Seller within 10 (ten) business days of receipt of the Seller’s notification of the selection of its bid, the Seller shall be entitled to retain the full amount of the security deposit.

  h) Bidders whose bids have not been selected shall have their security deposit returned to them, free of interest payments, on the first business day following completion of the selection of a bidder, provided that they submitted a written request for the return of the security deposit to the Seller together with their bid, stating the IBAN number of the account to which the security deposit is to be returned. If the written request for the return of the security deposit is submitted to the Seller after the deadline specified for the submission of the bid, the security deposit shall be returned to the bidder, free of interest, on the first business day following the submission of a written request for the return of the security deposit, stating the account to which the security deposit is to be returned.

  i) Payment of the full amount of consideration for the subject of the sale: within 7 (seven) business days following the signing of the agreement on the sale of claims. The security deposit shall be included in the consideration and deemed to be a down payment following the conclusion of the agreement on the sale of claims. Timely settlement of the consideration shall be an essential component of the agreement. If the buyer pays the remainder of the consideration in arrears (total consideration less the security deposit/down payment), the agreement shall be deemed void and the Seller shall retain the security deposit/down payment.

  j) The buyer shall pay all taxes and costs associated with the transfer of the subject of the sale, which shall be carried out after the buyer has paid the entire amount of the consideration.

  k) Bidders who are natural persons shall be identified using a personal document when the relevant agreement is signed, while bidders who are legal entities shall be identified using an extract from the companies register that shall not be more than 10 (ten) days old. If a bidder is represented by an authorised agent, a person who is not the bidder’s statutory representative or a person entered in the companies register as an authorised representative, that representative or authorised agent shall submit authorisation to represent the bidder, which shall also include authorisation to conclude the relevant agreement. If the authorised agent is not an attorney, the authorisation shall be certified by a notary public. Authorisations shall be submitted with the bid. The selected bidder or its authorised agent shall be identified using a personal document when the relevant agreement is concluded.

  3. Drafting of bids

  a) Bid documentation shall be compiled in such a way that the bidder shall provide the required data in the forms that serve as an integral part of this document, and attach the required appendices.

  b) A bid shall be submitted as an original.

  c) Each bidder may submit only one bid. If a bidder submits more than one bid, all of its bids shall be excluded.

  d) A bid shall be drafted and submitted in the Slovenian language.

  e) The bidder shall state the prices in its bid in euros (EUR).

  f) A bid shall be valid for at least 30 (thirty) days after the opening of bids or until the conclusion of the relevant agreement.

  4. Submission of bids

  A bidder shall send its bid by registered post or deliver it in person in a sealed envelope or wrapper, marked:

  “DO NOT OPEN – TENDER FOR THE PURCHASE OF RECEIVABLES (SOLCEL d.o.o.)”

  to the following address:

  Abanka d.d., Investments Under Special Treatment, Trdinova 4, 1000 Ljubljana.

  The bidder's address shall be printed on the back of the envelope or wrapper.

  A bid shall be deemed to have been received on time if it arrives at the above address by 3.00 pm on 4 November 2019.

  If a bid fails to arrive at the above address on time, it shall be excluded from further procedures and returned to the bidder unopened.

  5. Opening of bids

  Bids shall be opened by a committee appointed by the Seller for that purpose.

  Bids shall be opened on 05 November 2019 at the seller’s business premises. The opening of bids shall not be public.

  6. Notice of selection

  Bidders shall be notified of the selection within 14 (fourteen) business days following the opening of bids.

  7. Right to suspension

  The Seller shall reserve the right to suspend the collection of bids at any time and for any reason, and may do so before the decision on the bid selection is reached.

  8. Applicable law and jurisdiction

  Slovenian law shall apply to this invitation to submit bids, i.e. the announcement of and procedures associated with this invitation to submit bids, the collection of bids and the agreement on the sale of claims. In the event of any dispute, the court in Ljubljana shall have jurisdiction.