Stanovanjski kredit

Vaš ključ do novega ali prenovljenega doma.

Odklenite vrata svojega novega doma. Za nakup, gradnjo ali prenovo nepremičnine pri nas lahko pridobite stanovanjski kredit z daljšo dobo odplačevanja in različnimi načini zavarovanja.

Zaupajte nam svoje želje in izkoristite posebno ponudbo

Naročite se na posvet v vam najbližji poslovalnici, kjer bomo poiskali najboljšo rešitev za vas. Če imate v načrtu prenovo, vam bo v pomoč tudi naš e-vodnik z uporabnimi nasveti za prenovo doma.

O stanovanjskem kreditu

 • Namen

  Za nepremičnine: za nakup zemljišča, hiše ali stanovanja, prenovo nepremičnine, plačilo prispevkov pri gradnji, izplačilo dedičev, solastnikov, zakonskih partnerjev, poplačilo sedanjih manj ugodnih stanovanjskih kreditov in drugo.

 • Zavarovanje

  S plačilom zavarovalne premije, s hipoteko na bremen prosti nepremičnini na območju Republike Slovenije, s solidarnim poroštvom ali z zastavo denarnih sredstev.

 • Za koga?

  Za vse, ki ste kreditno sposobni in potrebujete kredit.

Zakaj najeti stanovanjski kredit?

 • Doba vračila kredita je do 30 let. 
 • Različni načini obrestovanja – fiksna in spremenljiva obrestna mera (6-mesečni euribor in fiksni pribitek).
 • Pri odplačilu kredita, zavarovanega s hipoteko, lahko sodeluje soplačnik brez dodatnih stroškov. 
 • Možnost sklenitve zavarovanja za primer izgube zaposlitve.
 • Možnost sklenitve življenjskega zavarovanja kreditojemalca pri stanovanjskem kreditu z odplačilno dobo nad 5 let.
 • Nižji stroški odobritve za upokojence, ki so komitenti banke.

Višina kredita

Višina kredita je odvisna od višine redne mesečne plače oz. prejemkov kreditojemalca/letnega dohodka, dejstva ali kreditojemalec preživlja družinskega člana ali drugo osebo, ki jo mora preživljati po zakonu, dobe vračila, obrestne mere, vrste zavarovanj in vrednosti investicije.

Banka bo ob obravnavi vloge za kredit z vpogledom v sistem SISBON preverila vašo kreditno sposobnost in korektnost poslovanja. Več informacij o sistemu SISBON najdete na strani www.sisbon.si.

Doba črpanja in izplačilo gotovine za namensko porabo

 • Pri gradnji in adaptaciji vam do 80 % odobrenega kredita lahko pod določenimi pogoji izplačamo v gotovini.
 • Pri gradnji in adaptaciji kredit lahko črpate do 5 mesecev po odobritvi kredita. 
 • Pri nakupu nepremičnine vam do 10 % odobrenega kredita lahko izplačamo v gotovini.

 

Kredit v tuji valuti v skladu z Zakonom o potrošniških kreditih

Banka kredita v tuji valuti kot ga opredeljuje Zakon o potrošniških kreditih (ZPotK-2) nima v ponudbi.

Za kredit v tuji valuti se skladno z ZPotK-2 šteje kreditna pogodba, pri kateri je kredit obračunan v valuti:

 • ki ni valuta, v kateri potrošnik ob oceni kreditne sposobnosti prejema dohodek ali ima sredstva, iz katerih se bo odplačeval kredit, ali
 • ki ni valuta države članice, v kateri ima potrošnik ob sklenitvi kreditne pogodbe stalno prebivališče.

 

Predčasno odplačilo kredita

Kreditojemalec ima pravico, da kadarkoli v celoti ali delno predčasno odplača preostanek sedanje vrednosti kredita, brez dodatnih stroškov, v kolikor gre za kredit s spremenljivo obrestno mero.

V primeru kredita s fiksno obrestno mero banka zaračuna nadomestilo za predčasno odplačilo. Višina nadomestila je določena v tarifi banke, veljavni ob izdelavi obračuna. Pri izračunu nadomestila banka upošteva sledeče:

 • nadomestilo, ki ga banka zaračuna kreditojemalcu znaša 1 % zneska predčasno odplačane glavnice, če kreditojemalec predčasno odplača kredit več kot 1 leto pred končno dospelostjo kreditne pogodbe;
 • kadar je do končne dospelosti kreditne pogodbe 1 leto ali manj kot 1 leto, nadomestilo znaša 0,5 % zneska predčasno odplačane glavnice;
 • nadomestilo se kreditojemalcu obračuna samo v primeru, kadar vsota predčasnih odplačil v dvanajstih mesecih presega 10.000 EUR;
 • nadomestilo za predčasno odplačilo ne sme presegati zneska obresti, ki bi jih kreditojemalec plačal v obdobju med predčasnim odplačilom in dogovorjenim datumom prenehanja trajanja kreditne pogodbe.

 

Zavarovanje kredita

Zastava bremen proste stanovanjske nepremičnine na območju Republike Slovenije, za katero nam predložite cenitev neodvisnega cenilca, ki je opravljena skladno z veljavnimi Mednarodnimi standardi ocenjevanja vrednosti Odbora za mednarodne standarde ocenjevanja vrednosti. Cenitev opravi pooblaščeni ocenjevalec z licenco Slovenskega inštituta za revizijo ali sodni cenilec za nepremičnine, ki ima hkrati licenco Združenja sodnih izvedencev in sodnih cenilcev za gradbeno stroko (SIC GRAS) kot cenilec stvarnega premoženja. Prosimo izberite cenilca iz »Seznama pooblaščenih cenilcev nepremičnin«, ki imajo z banko sklenjeno pogodbo o izdelavi cenitev nepremičnin. Nepremičnina mora biti do odplačila kredita premoženjsko zavarovana pri zavarovalnici, ki jo izberete sami, najmanj za gradbeno vrednost zastavljene nepremičnine in najmanj za naslednje rizike: požar, strela, eksplozija, vihar, toča. Stroške cenitve in premoženjskega zavarovanja nepremičnine plačate sami.

Vsi lastniki/solastniki zastavljene nepremičnine morajo hkrati nastopati tudi kot solidarni poroki.

Zavarovanje pri Zavarovalnici Triglav s plačilom zavarovalne premije; v primeru neplačevanja kreditnih obveznosti zavarovalnica poravna dolg banki, banka pa terjatev do kreditojemalca prenese na zavarovalnico. Plačilo preostanka dolga od kreditojemalca izterja zavarovalnica. Odplačilna doba kredita je do največ 20 let.

Solidarno poroštvo je praviloma dodatna oblika zavarovanja, poleg zastave nepremičnine in/ali zavarovanja pri zavarovalnici, npr. porok je solastnik nepremičnine, ki je predmet kreditiranja in/ali zastave.

Zastava denarnih sredstev, kjer lahko zastavite depozit, rentno ali namensko varčevanje, sklenjeno v banki, pri čemer znesek kredita ne sme presegati zneska vezanih denarnih sredstev in doba vezave ne sme biti krajša od končnega roka vračila kredita.  

 

Neizpolnjevanje obveznosti iz kreditne pogodbe

Če ob zapadlosti ne poravnate obveznosti iz kreditne pogodbe, vam pošljemo opomin. Stroške opomina vam zaračunamo v višini določeni s tarifo banke, veljavni ob pošiljanju opomina. Če plačilo ne zadostuje za poravnavo celotne zapadle obveznosti, se najprej poravnavajo stroški, nato obresti in nazadnje glavnica. Za vse zapadle obveznosti iz kreditne pogodbe (glavnica kredita, provizije in drugi stroški, itd.), ki ob zapadlosti ne bi bile poravnane, ste dolžni plačati banki, za čas od dneva zapadlosti terjatve do dneva poravnave, zamudne obresti po obrestni meri, določeni z zakonom. 

Pri kreditni pogodbi za nepremičnino v skladu z ZPotK-2 velja, da v kolikor ste v zamudi z dvema zaporednima plačiloma mesečnih anuitet in z minimalno vrednostjo 3% preostalega zneska kredita in jih ne plačate niti po pisnem opozorilu, v katerem vam je za plačilo dan rok 15 dni, lahko banka odstopi od  kreditne pogodbe.

Pri ostalih kreditnih pogodbah pa velja, da v kolikor ste v roku ne plačate dveh zaporednih mesečnih anuitet ali začetne mesečne anuitete in je/jih ne plačate niti po pisnem opozorilu, v katerem vam je za plačilo dan rok 15 dni, lahko banka odstopi od  kreditne pogodbe.

Z odstopom od kreditne pogodbe bo zapadel celoten preostanek kredita v takojšnje plačilo, od dneva zapadlosti celotnega dolga pa bo banka na celoten neplačan znesek preostanka kredita obračunavala zamudne obresti. V primeru da potrošnik po odstopu od kreditne pogodbe celotnega preostanka kredita ne bo poravnal, banka lahko začne unovčevati zavarovanja in sproži postopek izterjave dolga pri sodišču. V primeru izterjave in unovčevanja zavarovanj je potrošnik dolžan plačati vse stroške, nastale v zvezi z izterjavo (sodni stroški, stroški odvetnika, stroški poizvedb o premoženju potrošnika in morebitnih porokov, stroške cenitve premoženja, stroške izvršitelja in vse druge dejanske stroške, ki bi jih imela banka v zvezi z izterjavo dolga) in unovčevanjem zavarovanj.

 

Cene in obrestne mere

KREDIT ZA STANOVANJSKE NAMENE S SESTAVLJENO OBRESTNO MERO
  KOMITENT NEKOMITENT
nad 1 do 5 let EURIBOR* + 2,40 o.t. EURIBOR* + 3,40 o.t. 
nad 5 do 10 let EURIBOR* + 2,50 o.t. EURIBOR* + 3,50 o.t.
nad 10 do 15 let EURIBOR* + 2,60 o.t. EURIBOR* + 3,60 o.t.
nad 15 do 20 let EURIBOR* + 2,60 o.t. EURIBOR* + 3,60 o.t.
nad 20 do 25 let EURIBOR* + 2,70 o.t. EURIBOR* + 3,70 o.t.
nad 25 do 30 let EURIBOR* + 3,00 o.t. EURIBOR* + 4,00 o.t.

*Euribor je kratica za EURo InterBank Offered Rate, ki predstavlja referenčno obrestno mero za denarna sredstva v medbančnem sektorju evroobmočja. Izračunava se vsak delovni dan plačilnega sistema bruto poravnave v realnem času TARGET2. Vrednosti 6-mesečnega euriborja, katerega upravljavec je  Evropski inštitut za denarne trge (»European Money Markets Institute«), so objavljene na spletni strani upravljavca  https://www.emmi-benchmarks.eu/euribor-org/euribor-rates.html, z oznako  »6m«.

Obrestna mera kredita je sestavljena in predstavlja seštevek vrednosti 6-mesečnega euriborja, izračunane tri delovne dni plačilnega sistema bruto poravnave v realnem času TARGET2 pred drugim dnem meseca odobritve kredita, kar za mesec oktober 2020 znaša -0,474 % in fiksne vrednosti pribitka. Vrednost euriborja se spreminja šestmesečno. Če euribor znaša manj kot 0,00 %, se šteje, da višina euriborja znaša 0,00 %. V primeru dviga euriborja se Skupni znesek, ki ga mora plačati kreditojemalec lahko občutno poveča.

o. t. - odstotna točka

KREDIT ZA STANOVANJSKE NAMENE S FIKSNO NOMINALNO OBRESTNO MERO
  KOMITENT NEKOMITENT
nad 1 do 5 let 3,20 % 4,20 %
nad 5 do 10 let 3,20 % 4,20 %

 

CENIK STORITEV
Storitev Nadomestilo v EUR
ZA KOMITENTE IN NEKOMITENTE  
OBDELAVA VLOGE IN ODOBRITEV KREDITA V DOMAČI VALUTI 1,6 %, min. 70,00 EUR, maks. 350,00 EUR
OBDELAVA VLOGE IN ODOBRITEV KREDITA ZA UPOKOJENCE 1,5 %, min. 30,00 EUR, maks. 150,00 EUR
OBDELAVA VLOGE IN ODOBRITEV KREDITA ZAVAROVANEGA S HIPOTEKO 1,5 %, maks. 450,00 EUR
OBDELAVA VLOGE IN ODOBRITEV KREDITA ZAVAROVANEGA S HIPOTEKO ZA UPOKOJENCE 1,3 %, maks. 300,00 EUR
SPREMEMBE POGOJEV PRI KREDITIH V ODPLAČEVANJU ALI ČRPANJU, KI ZAHTEVAJO:  
izdelavo aneksa k pogodbi, izdelavo pogodbe o pristopu k dolgu ali pogodbe o prevzemu dolga 1,1%  od preostale glavnice kredita, min. 30,00 EUR maks. 85,00 EUR 
izdelavo aneksa k pogodbi v obliki notarskega zapisa 1,1%  od preostale glavnice kredita, min. 80,00 EUR maks. 300,00 EUR
izdelavo pogodbe o pristopu k dolgu 30 EUR
PREDČASNO DELNO ALI DOKONČNO ODPLAČILO KREDITA  
Nadomestilo za predčasno dokončno odplačilo kredita oz. nadomestilo za predčasno delno odplačilo, ki ima za posledico spremembo ročnosti in/ali anuitete kredita:  
 • za kreditne pogodbe sklenjene do vključno 7.8.2010 s fiksno ali spremenljivo obrestno mero
polovica stroškov odobritve kredita
 • za kreditne pogodbe sklenjene po 7.8.2010 s fiksno obrestno mero:
 
 • kadar je vsota predčasnih odplačil v dvanajstih mesecih več kot 10.000 EUR, preostanek odplačilne dobe je manj kot eno leto
0,5% od zneska predčasno odplačane glavnice, toda ne več kot bi plačal obresti do zapadlosti kredita
 • kadar je vsota predčasnih odplačil v dvanajstih mesecih več kot 10.000 EUR, preostanek odplačilne dobe je več kot eno leto
1% od zneska predčasno odplačane glavnice, toda ne več kot bi plačal obresti do zapadlosti kredita
 • kreditne pogodbe sklenjene po 7. 8. 2010  s spremenljivo obrestno mero
brez nadomestila

Obrestne mere in cene veljajo od  1. 10. 2020.

Komitent je fizična oseba, ki:

Komitent je fizična oseba, ki prejema plačo ali pokojnino ali druge redne mesečne prilive na Aračun ali Senior račun, oz. ob sklenitvi kreditne pogodbe v banki odpre račun za prejem plače oz. pokojnine oz. drugih rednih mesečnih prilivov, na podlagi katerih banka ugotavlja kreditno sposobnost; kot komitent se šteje tudi fizična oseba – zasebnik (samostojni podjetnik, oseba, ki ima status svobodnega kulturnega delavca in oseba, ki opravlja poklic, kot samostojno dejavnost oz. oseba, ki samostojno opravlja poklic) ter kmet, ki ima odprt zgoraj navedeni osebni račun v banki oz. račun odpre ob podpisu kreditne pogodbe.

Opozorilo:
Pridržujemo si pravico, da stranki zavrnemo odobritev kredita, če ne izpolnjuje pogojev za njegovo pridobitev.

Kreditnega posredovanja kreditov za nepremičnino ne nudimo.

Več o kreditu Manj o kreditu

Kako najeti stanovanjski kredit?

Dodatne storitve in možnosti za kreditojemalce.