Posebna ponudba - Stanovanjski kredit s spremenljivo obrestno mero

Posebna ponudba za komitente

Potrebujete stanovanjski kredit? Preverite ugodne pogoje naše posebne ponudbe. 

O Stanovanjskem kreditu s spremenljivo obrestno mero

 • Namen

  Za nepremičnine: za nakup zemljišča, hiše ali stanovanja, prenovo nepremičnine, plačilo prispevkov pri gradnji, izplačilo dedičev, solastnikov, zakonskih partnerjev, poplačilo obstoječih manj ugodnih stanovanjskih kreditov, itd.

 • Zavarovanje

  S plačilom zavarovalne premije, s hipoteko na bremen prosti nepremičnini na območju Republike Slovenije, s solidarnim poroštvom ali z zastavo denarnih sredstev.

 • Za koga?

  Za stranke banke* 

Zakaj najeti Stanovanjski kredit s spremenljivo obrestno mero?

 • Obrestna mera pri tej ponudbi je spremenljiva in sestavljena iz referenčne obrestne mere Euribor in fiksnega pribitka.
 • Doba vračila kredita je do 30 let.
 • Pri odplačilu lahko sodeluje soplačnik brez dodatnih stroškov, pri kreditu zavarovanem s hipoteko.

Več o kreditu

 • Možnost sklenitve zavarovanja za primer izgube zaposlitve.
 • Možnost sklenitve življenjskega zavarovanja kreditojemalca pri stanovanjskem kreditu z odplačilno dobo nad 5 let.
 • Euribor je referenčna obrestna mera Evropske denarne unije in predstavlja letno obrestno mero za medbančne depozite v evrih (EUR), po tej ponudbi vezanih na 6 mesecev.

 

Pogoji posebne ponudbe

Posebna ponudba velja za kreditojemalce, komitente banke*, ki uporabljajo še najmanj dve iz nabora naslednjih storitev:

Kartično poslovanje:

 • Klasična kartica Visa
 • Zlata kartica Visa

Zavarovanja:

 • Življenjsko zavarovanje kreditojemalca
 • Zavarovanje imetnika kartic

Kredit po omenjenih pogojih lahko najamejo tudi nekomitenti, če pred sklenitvijo kreditne pogodbe postanejo stranke banke in izberejo oz. pristopijo še k najmanj dvema zgoraj navedenima storitvama.

Kredit lahko najamete tudi brez sklenitve dodatnih storitev, po pogojih, kot veljajo za redno ponudbo banke, kot velja za komitenta oz. nekomitenta.

*Komitent je fizična oseba, ki:

prejema plačo ali pokojnino ali druge redne mesečne prilive na Aračun ali Senior račun pri banki, oz. ob sklenitvi kreditne pogodbe v banki odpre račun za prejem plače oz. pokojnine oz. drugih rednih mesečnih prilivov, na podlagi katerih banka ugotavlja kreditno sposobnost; kot komitent se šteje tudi fizična oseba – zasebnik (samostojni podjetnik, oseba, ki ima status svobodnega kulturnega delavca in oseba, ki opravlja poklic, kot samostojno dejavnost oz. oseba, ki samostojno opravlja poklic) ter kmet, ki ima odprt zgoraj navedeni osebni račun v banki oz. račun odpre ob podpisu kreditne pogodbe.

Ponudba velja od 22. 06. 2020 do  vključno 30. 09. 2020 oz. do porabe kvote oz. do preklica.

Opozorilo:
Pridržujemo si pravico, da stranki, ki ne izpolnjuje pogojev za pridobitev, zavrnemo odobritev kredita.

Več Manj

Cene in obrestne mere posebne ponudbe

Obdobje Spremenljiva obrestna mera
nad 1 do vključno 15 let 6M-EURIBOR + 1,55 o.t.
nad 15 do vključno 20 let 6M-EURIBOR + 1,75 o.t.
nad 20 do vključno 25 let 6M-EURIBOR + 1,85 o.t.
nad 25 do vključno 30 let 6M-EURIBOR + 2,05 o.t.

Izračun je informativen in upošteva pogoje za komitenta, ki kredit zavaruje prek zavarovalnice oz. z zastavo nepremičnine.

 

Spremenljiva obrestna mera –Zavarovanje pri zavarovalnici

Spremenljiva obrestna mera – Zavarovanje pri zavarovalnici

Spremenljiva obrestna mera – Zavarovanje z zastavo nepremičnine

Spremenljiva obrestna mera –Zavarovanje z zastavo nepremičnine

Skupni znesek kredita¹:

10.000 EUR

20.000 EUR

30.000 EUR

35.000 EUR

Doba odplačila:

55 mesecev

181 mesecev

241

301 mesec

Kreditna obrestna merav²:

6-mesečni EURIBOR + 1,55 o.t.

6-mesečni EURIBOR + 1,75 o.t.

6-mesečni EURIBOR + 1,85 o.t.

6-mesečni EURIBOR + 2,05 o.t.

Mesečna anuiteta:

188,48 EUR

125,81 EUR

149,13 EUR

148,83 EUR

Stroški odobritve:

160,00 EUR

320,00 EUR

450,00 EUR

450,00 EUR

Strošek zavarovanja:

166,90 EUR

560,18 EUR

dejanski stroški notarja, sodnih taks in morebitne cenitve

dejanski stroški notarja, sodnih taks in morebitne cenitve

Mesečni strošek vodenja Aračuna

2,40 EUR

2,40 EUR

2,40 EUR

2,40 EUR

EOM³:

3,62 %

2,67 %

2,20 %

2,33 %

Skupni stroški kredita4

824,91 EUR

4.084,73 EUR

6.969,35 EUR

10.968,42 EUR

Skupni znesek, ki ga plača kreditojemalec5:

10.824,91 EUR

24.084,73 EUR

36.969,35 EUR

45.968,42 EUR

 

1 Skupni znesek kredita po Zakonu o potrošniških kreditih (ZPotK-2) je najvišji znesek, ki je kreditojemalcu na razpolago za črpanje po kreditni pogodbi.

2 Obrestna mera.

*Euribor je kratica za EURo InterBank Offered Rate, ki predstavlja referenčno obrestno mero za denarna sredstva v medbančnem sektorju evroobmočja. Izračunava se vsak delovni dan plačilnega sistema bruto poravnave v realnem času TARGET2. Vrednosti 6-mesečnega euriborja, katerega upravljavec je  Evropski inštitut za denarne trge (»European Money Markets Institute«), so objavljene na spletni strani upravljavca  https://www.emmi-benchmarks.eu/euribor-org/euribor-rates.html, z oznako  »6m«.

Obrestna mera kredita je sestavljena in predstavlja seštevek vrednosti 6-mesečnega euriborja, izračunane tri delovne dni plačilnega sistema bruto poravnave v realnem času TARGET2 pred drugim dnem meseca priprave tega informativnega izračuna (junij 2020), kar znaša -0,142 % in fiksne vrednosti pribitka. Vrednost euriborja se spreminja šestmesečno. Če euribor znaša manj kot 0,00 %, se šteje, da višina euriborja znaša 0,00 %. V primeru dviga euriborja se Skupni znesek, ki ga mora plačati kreditojemalec lahko občutno poveča


3 EOM - efektivna obrestna mera je v odstotku izražena stopnja, ki izraža razmerje med skupnimi stroški kredita in skupnim zneskom kredita. Izračuna se z upoštevanjem pogojev kredita, to je skupnega zneska kredita, datuma črpanja, dobe odplačila, števila mesečnih anuitet, obrestne mere, skupnih stroškov kredita. Efektivna obrestna mera je informativne narave in se lahko spremeni, če se spremeni katera koli od postavk pri izračunu. EOM in skupni znesek, ki ga plača kreditojemalec sta izračunana na podlagi Zakona o potrošniških kreditih (ZPotK) na dan 30.6.2020.

4 Skupni stroški kredita - so vsi stroški, vključno z obrestmi, provizijami, zavarovalne premije davki in drugimi vrstami dajatev, ki jih mora kreditojemalec plačati v zvezi s kreditno pogodbo. V znesku Skupni stroški kredita niso vključeni morebitni stroški cenitve nepremičnin, kadar je cenitev potrebna za pridobitev kredita in stroški povezani s pomožnimi storitvami (zlasti članarine, takse in stroški drugih pogodb, sklenjenih z banko), ker so le-ti odvisni od pogojev ponudbe, ki jih pri pripravi informativnega izračuna ni mogoče enoznačno določiti (npr. strošek morebitne cenitve banki ni poznan na dan izdelave tega informativnega izračuna, stranka lahko izbira med več različnimi pomožnimi storitvami…).

V skupne stroške kredita se ne vštevajo stroški, ki jih kreditojemalec plača zaradi neizpolnjevanja obveznosti, določenih v kreditni pogodbi; v primeru zastave nepremičnine se ne vštevajo notarski stroški in zavarovalne premije za zavarovanje blaga, katerega nakup se financira s kreditom, stroški in takse za vpis in izbris hipoteke na nepremičnini v zemljiški knjigi.

5 Skupni znesek, ki ga mora plačati kreditojemalec, je vsota Skupnega zneska kredita in Skupnih stroškov kredita.

Kako najeti Stanovanjski kredit?

Dodatne storitve in možnosti za kreditojemalce.

Preverite tudi posebno ponudbo stanovanjskega kredita s fiksno obrestno mero.

Poleg kredita lahko v naših poslovalnicah sklenete različna zavarovanja.

 • Poplačilo kredita prevzamemo mi

  S sklenitvijo življenjskega zavarovanja vašim najbližjim ne bo potrebno plačevati vašega kredita v primeru vaše smrti.

 • Če ostanete brez službe?

  Z dodatnim zavarovanjem si lahko zagotovite kritje 6 ali 12 anuitet kredita v primeru izgube zaposlitve.

 • Popolno zavarovanje vašega novega doma

  Paketno zavarovanje doma s kakovostnimi zavarovalnimi kritji za skoraj vse nevarnosti lahko sklenete v naših poslovalnicah.