Posebna ponudba kreditov za imetnike kartice E. Leclerc

Posebna ponudba potrošniških kreditov za imetnike kartice E. Leclerc z dobo odplačila do 7 let. Ob predložitvi predračuna za nakup blaga v trgovini E. Leclerc pa lahko dobite kredit brez stroškov odobritve.

O posebni ponudbi kreditov za imetnike kartice E. Leclerc

 • NAMEN

  Za nakup blaga v trgovini E. Leclerc, pa tudi za druge namene, kot so prenova doma, počitnice, izobraževanje, zdravstvene storitve, itd.

 • ZAVAROVANJE

  Zavarovalnica, hipoteka, poroštvo, zastava denarnih sredstev in druge oblike zavarovanja

 • ZA KOGA?

  Za imetnike kartice E. Leclerc

Zakaj najeti kredit po posebni ponudbi?

 • Izplačilo gotovine na osebni račun ali plačilo po predračunu
 • Brez stroška odobritve kredita v primeru nakupa blaga v trgovini E.Leclerc
 • Različni načini obrestovanja - fiksna in spremenljiva obrestna mera (6 mesečni Euribor in fiksni pribitek)
 • Različne dobe vračila do vključno 7 let.
 • Najvišji znesek kredita je 15.000 EUR.
 • Možnost sklenitve življenjskega zavarovanja kreditojemalca pri potrošniškem kreditu z odplačilno dobo nad 5 let

 • Možnost sklenitve zavarovanja za primer izgube zaposlitve

 • Nižji stroški odobritve za upokojence, ki ste stranke Abanke

Obrestna mera

Ročnost Obrestna mera
Nad 3 do vključno 84 mesecev 4,30 % (fiksna)
Nad 12 do vključno 84 mesecev 6-mesečni EURIBOR + 3,40 % (spremenljiva)

 

Zavarovanje: s plačilom zavarovalne premije, s hipoteko na bremen prosti nepremičnini na območju Republike Slovenije, s solidarnim poroštvom ali z zastavo denarnih sredstev. 

Informativni izračun vas bo prepričal

Izračun za kredit upošteva pogoje za komitenta Abanke, ki kredit zavaruje pri zavarovalnici.

  Namenski – nakup v trgovini E. Leclerc; fiksna obrestna mera Namenski – nakup  v trgovini E. Leclerc; spremenljiva obrestna mera Nenamenski – fiksna obrestna mera Nenamenski -  spremenljiva obrestna mera
Skupni znesek kredita¹ 5.000 EUR 5.000 EUR 7.000 EUR 7.000 EUR
Doba odplačila 5 let 5 let 7 let 7 let
Kreditna obrestna mera² 4,30 % 6-mesečni EURIBOR+3,40 % 4,30 % 6-mesečni EURIBOR+3,40 %
Mesečna anuiteta 92,77 EUR 90,74 EUR 96,66 EUR 93,77 EUR
Stroški odobritve 0 EUR 0 EUR 112,00 EUR 112,00 EUR
Stroški zavarovanja 99,08 EUR 103,99 EUR 246,02 EUR 255,99 EUR
EOM³ 5,24 % 4,34 % 6,04 % 5,12 %
Skupni stroški kredita4 665,09 EUR 548,33 EUR 1.477,22 EUR 1.244,22 EUR
Skupni znesek, ki ga plača kreditojemalec5 5.665,09 EUR 5.548,33 EUR 8.477,22 EUR 8.244,22 EUR

Ta izračun je zgolj informativne narave in za banko ni obvezujoč.

1   Skupni znesek kredita po Zakonu o potrošniških kreditih (ZPotK-2) je najvišji znesek, ki je kreditojemalcu na razpolago za črpanje po kreditni pogodbi.

2 Obrestna mera.
Fiksna obrestna mera je vnaprej določena obrestna mera, ki se v času odplačevanja kredita ne spreminja. Izražena je v nominalni vrednosti.

Spremenljiva obrestna mera, ki se spreminja glede na referenčno obrestno mero EURIBOR.

*Euribor je kratica za EURo InterBank Offered Rate, ki predstavlja referenčno obrestno mero za denarna sredstva v medbančnem sektorju evroobmočja. Izračunava se vsak delovni dan plačilnega sistema bruto poravnave v realnem času TARGET2. Vrednosti 6-mesečnega euriborja, katerega upravljavec je  Evropski inštitut za denarne trge (»European Money Markets Institute«), so objavljene na spletni strani upravljavca  https://www.emmi-benchmarks.eu/euribor-org/euribor-rates.html, z oznako  »6m«.

Obrestna mera kredita je sestavljena in predstavlja seštevek vrednosti 6-mesečnega euriborja, izračunane tri delovne dni plačilnega sistema bruto poravnave v realnem času TARGET2 pred drugim dnem meseca priprave tega informativnega izračuna (junij 2019), kar znaša -0,245 % in fiksne vrednosti pribitka. Vrednost euriborja se spreminja šestmesečno. Če euribor znaša manj kot 0,00 %, se šteje, da višina euriborja znaša 0,00 %. V primeru dviga euriborja se Skupni znesek, ki ga mora plačati kreditojemalec lahko občutno poveča.


3 EOM - efektivna obrestna mera je v odstotku izražena stopnja, ki izraža razmerje med skupnimi stroški kredita in skupnim zneskom kredita. Izračuna se z upoštevanjem pogojev kredita, to je skupnega zneska kredita, datuma črpanja, dobe odplačila, števila mesečnih anuitet, obrestne mere, skupnih stroškov kredita. Efektivna obrestna mera je informativne narave in se lahko spremeni, če se spremeni katera koli od postavk pri izračunu. EOM in skupni znesek, ki ga plača kreditojemalec sta izračunana na podlagi Zakona o potrošniških kreditih (ZPotK-2) na dan 30.06.2019.

4 Skupni stroški kredita - so vsi stroški, vključno z obrestmi, provizijami, zavarovalne premije, davki in drugimi vrstami dajatev, ki jih mora kreditojemalec plačati v zvezi s kreditno pogodbo. V znesku Skupni stroški kredita niso vključeni morebitni stroški cenitve nepremičnin, kadar je cenitev potrebna za pridobitev kredita in stroški povezani s pomožnimi storitvami (zlasti članarine, takse in stroški drugih pogodb, sklenjenih z banko), ker so le-ti odvisni od pogojev ponudbe, ki jih pri pripravi informativnega izračuna ni mogoče enoznačno določiti (npr. strošek morebitne cenitve banki ni poznan na dan izdelave tega informativnega izračuna, stranka lahko izbira med več različnimi pomožnimi storitvami…).

V skupne stroške kredita se ne vštevajo stroški, ki jih kreditojemalec plača zaradi neizpolnjevanja obveznosti, določenih v kreditni pogodbi; v primeru zastave nepremičnine se ne vštevajo notarski stroški in zavarovalne premije za zavarovanje blaga, katerega nakup se financira s kreditom, stroški in takse za vpis in izbris hipoteke na nepremičnini v zemljiški knjigi. Kadar je obrestna mera za redne obresti spremenljiva, izračun Skupnih stroškov kredita temelji na predpostavki, da obrestna mera ostane enaka začetni višini do končne zapadlosti kredita.

5 Skupni znesek, ki ga mora plačati kreditojemalec, je vsota Skupnega zneska kredita in Skupnih stroškov kredita.

Opozorilo: Pridržujemo si pravico,  da  stranki,  ki ne  izpolnjuje pogojev  za  pridobitev kredita,  zavrnemo njegovo  odobritev.

Ponudba velja od 01. 06. 2019 do 31. 12. 2019 oz. do preklica.

Več Manj

Kako najeti kredit?

Dodatne storitve in možnosti za kreditojemalce.