Posebna ponudba namenskih potrošniških kreditov

Posebna ponudba namenskih potrošniških kreditov s fiksno obrestno mero za nakup blaga in/ali storitev na podlagi izdanega predračuna.

O posebni ponudbi namenskih potrošniških kreditov

 • NAMEN

  Za nakup blaga in/ali storitev na podlagi izdanega predračuna.

 • ZAVAROVANJE

  S plačilom zavarovalne premije, s hipoteko na bremen prosti nepremičnini na območju Republike Slovenije, s solidarnim poroštvom ali z zastavo denarnih sredstev.

 • ZA KOGA?

  Za stranke Abanke in drugih bank

Zakaj najeti Namenski potrošniški kredit s fiksno obrestno mero?

 • Z izbiro fiksne obrestne mere se izognete obrestnemu tveganju, to pomeni tveganju, da bi se obrestna mera v obdobju odplačevanja kredita spreminjala.

 • Obrestna mera je enaka za stranke Abanke in za stranke drugih bank.

 • Ročnost kredita je do vključno 10 let.

 • 90 % kredita se izplača po predračunu.
 • Del kredita je lahko namenjen za plačilo stroškov, povezanih z odobritvijo kredita in za plačilo interkalarnih obresti.
 • Del kredita je lahko tudi nakazan na kreditojemalčev transakcijski račun ali izplačan v gotovini (če je zavarovan pri Zavarovalnici Triglav, do 10 % zneska kredita, če ni zavarovan pri Zavarovalnici Triglav, pa do 10 % zneska kredita, vendar največ 1.500,00 EUR).

Obrestna mera

Ročnost Fiksna obrestna mera
do vključno 5 let 3,80 %
nad 5 do vključno 10 let 4,80 %

 

Stroški kreditiranja: stroški za obdelavo vloge in odobritev kredita – enaki kot v redni ponudbi.

Zavarovanje: s plačilom zavarovalne premije, s hipoteko na bremen prosti nepremičnini na območju Republike Slovenije, s solidarnim poroštvom ali z zastavo denarnih sredstev. 

Informativni izračun vas bo prepričal

Izračun za kredit upošteva pogoje za komitenta Abanke, ki kredit zavaruje pri zavarovalnici oz. z zastavo na bremen prosti nepremičnini, ki se nahaja na območju Republike Slovenije.

  Zavarovanje pri zavarovalnici Zavarovanje pri zavarovalnici Zavarovanje z zastavo nepremičnine
Skupni znesek kredita¹ 5.000 EUR 15.000 EUR 25.000 EUR
Doba odplačila 5 let 10 let 10 let
Kreditna obrestna mera² 3,80 % 4,80 % 4,80 %
Mesečna anuiteta 91,64 EUR 157,64 EUR 262,73EUR
Stroški odobritve 80,00 EUR 180,00 EUR 375,00 EUR
Stroški zavarovanja 98,97 EUR 552,37 EUR dejanski stroški notarja,
sodnih taks in
morebitne cenitve
EOM³: 5,42 % 6,05 % 5,24%
Skupni stroški kredita4: 677,35 EUR 4.651,13 EUR 6.906,26 EUR
Skupni znesek, ki ga plača kreditojemalec5: 5.677,35 EUR 19.651,13 EUR 31.906,26 EUR

1 Skupni znesek kredita po Zakonu o potrošniških kreditih (ZPotK-2) je najvišji znesek, ki je kreditojemalcu na razpolago za črpanje po kreditni pogodbi.

2 Obrestna mera.
Fiksna obrestna mera je vnaprej določena obrestna mera, ki se v času odplačevanja kredita ne spreminja. Izražena je v nominalni vrednosti.

3 EOM - efektivna obrestna mera je v odstotku izražena stopnja, ki izraža razmerje med skupnimi stroški kredita in skupnim zneskom kredita. Izračuna se z upoštevanjem pogojev kredita, to je skupnega zneska kredita, datuma črpanja, dobe odplačila, števila mesečnih anuitet, obrestne mere, skupnih stroškov kredita. Efektivna obrestna mera je informativne narave in se lahko spremeni, če se spremeni katera koli od postavk pri izračunu. EOM in skupni znesek, ki ga plača kreditojemalec sta izračunana na podlagi Zakona o potrošniških kreditih (ZPotK) na dan 30.06.2018.

4 Skupni stroški kredita - so vsi stroški, vključno z obrestmi, provizijami, zavarovalne premije davki in drugimi vrstami dajatev, ki jih mora kreditojemalec plačati v zvezi s kreditno pogodbo. V znesku Skupni stroški kredita niso vključeni morebitni stroški cenitve nepremičnin, kadar je cenitev potrebna za pridobitev kredita in stroški povezani s pomožnimi storitvami (zlasti članarine, takse in stroški drugih pogodb, sklenjenih z banko), ker so le-ti odvisni od pogojev ponudbe, ki jih pri pripravi informativnega izračuna ni mogoče enoznačno določiti (npr. strošek vodenja transakcijskega računa je odvisen od vrste TRR, ki ga stranka uporablja, strošek morebitne cenitve banki ni poznan na dan izdelave tega informativnega izračuna, stranka lahko izbira med več različnimi pomožnimi storitvami…).

V skupne stroške kredita se ne vštevajo stroški, ki jih kreditojemalec plača zaradi neizpolnjevanja obveznosti, določenih v kreditni pogodbi; v primeru zastave nepremičnine se ne vštevajo notarski stroški in zavarovalne premije za zavarovanje blaga, katerega nakup se financira s kreditom, stroški in takse za vpis in izbris hipoteke na nepremičnini v zemljiški knjigi.

5 Skupni znesek, ki ga mora plačati kreditojemalec, je vsota Skupnega zneska kredita in Skupnih stroškov kredita.

 

Ponudba velja od 05. 05. 2017 do preklica.

  

Opozorilo:

Pridržujemo si pravico, da stranki, ki ne izpolnjuje pogojev za pridobitev kredita, zavrnemo njegovo odobritev.

Več Manj

Kako najeti namenski potrošniški kredit?

Dodatne storitve in možnosti za kreditojemalce.