Posebna ponudba - Stanovanjski kredit s fiksno obrestno mero

Posebna ponudba za komitente

Si želite, da bi bil mesečni znesek za odplačilo kredita enak za celotno obdobje odplačevanja kredita? Preverite posebno ponudbo stanovanjskih kreditov s fiksno obrestno mero, ki smo jo pripravili v banki. 

O Stanovanjskem kreditu s fiksno obrestno mero

 • Namen

  Za nepremičnine: nakup zemljišča, hiše ali stanovanja, prenovo nepremičnine, plačilo prispevkov pri gradnji, izplačilo dedičev, solastnikov, zakonskih partnerjev, poplačilo obstoječih manj ugodnih stanovanjskih kreditov, itd.

 • Zavarovanje

  S plačilom zavarovalne premije, s hipoteko na bremen prosti nepremičnini na območju Republike Slovenije, s solidarnim poroštvom ali z zastavo denarnih sredstev.

 • Za koga?

  Za stranke banke* 

Zakaj najeti Stanovanjski kredit s fiksno obrestno mero?

 • Mesečna obveznost za celotno dobo odplačevanja kredita ostane nespremenjena.
 • Z izbiro fiksne obrestne mere se izognete obrestnemu tveganju, to pomeni tveganju, da bi se obrestna mera v obdobju odplačevanja kredita spreminjala.
 • Pri odplačilu lahko sodeluje soplačnik brez dodatnih stroškov, pri kreditu zavarovanem s hipoteko.

Več o kreditu

 • Možnost sklenitve zavarovanja za primer izgube zaposlitve.
 • Možnost sklenitve življenjskega zavarovanja kreditojemalca pri stanovanjskem kreditu z odplačilno dobo nad 5 let.
 • Doba vračila kredita je do 20 let.

 

Cene in obrestne mere

Izračun je informativen in upošteva pogoje za komitenta banke*, ki kredit zavaruje prek zavarovalnice.

Obdobje Fiksna nominalna obrestna mera
nad 1 do vključno 15 let 2,20 %
nad 15 do vključno 20 let 2,50 %

 

  Fiksna obrestna mera – Zavarovanje pri zavarovalnici Fiksna obrestna mera –  Zavarovanje pri zavarovalnici
Skupni znesek kredita¹: 10.000 EUR 20.000 EUR
Doba odplačila: 84 MESECEV 192 MESECEV
Kreditna obrestna mera²: 2,20 % 2,50 %
Mesečna anuiteta: 128,56 EUR 126,50 EUR
Stroški odobritve: 160,00 EUR 320,00 EUR
Mesečni strošek   vodenja Aračuna 2,40 EUR 2,40 EUR
Strošek zavarovanja: 176,02  EUR 541,62 EUR
EOM³: 3,81  % 3,40  %
Skupni stroški kredita4: 1.336,38 EUR 5.608,15 EUR
Skupni znesek, ki ga plača kreditojemalec5: 11.336,38 EUR 25.608,15 EUR

1 Skupni znesek kredita po Zakonu o potrošniških kreditih (ZPotK-2) je najvišji znesek, ki je kreditojemalcu na razpolago za črpanje po kreditni pogodbi.

2 Obrestna mera.

Fiksna obrestna mera je vnaprej določena obrestna mera, ki se v času odplačevanja kredita ne spreminja. Izražena je v nominalni vrednosti.

3 EOM - efektivna obrestna mera je v odstotku izražena stopnja, ki izraža razmerje med skupnimi stroški kredita in skupnim zneskom kredita. Izračuna se z upoštevanjem pogojev kredita, to je skupnega zneska kredita, datuma črpanja, dobe odplačila, števila mesečnih anuitet, obrestne mere, skupnih stroškov kredita. Efektivna obrestna mera je informativne narave in se lahko spremeni, če se spremeni katera koli od postavk pri izračunu. EOM in skupni znesek, ki ga plača kreditojemalec sta izračunana na podlagi Zakona o potrošniških kreditih (ZPotK) na dan 31.07.2020.

4 Skupni stroški kredita - so vsi stroški, vključno z obrestmi, provizijami, zavarovalne premije davki in drugimi vrstami dajatev, ki jih mora kreditojemalec plačati v zvezi s kreditno pogodbo. V znesku Skupni stroški kredita niso vključeni morebitni stroški cenitve nepremičnin, kadar je cenitev potrebna za pridobitev kredita in stroški povezani s pomožnimi storitvami (zlasti članarine, takse in stroški drugih pogodb, sklenjenih z banko), ker so le-ti odvisni od pogojev ponudbe, ki jih pri pripravi informativnega izračuna ni mogoče enoznačno določiti (npr. strošek morebitne cenitve banki ni poznan na dan izdelave tega informativnega izračuna, stranka lahko izbira med več različnimi pomožnimi storitvami…).

V skupne stroške kredita se ne vštevajo stroški, ki jih kreditojemalec plača zaradi neizpolnjevanja obveznosti, določenih v kreditni pogodbi; v primeru zastave nepremičnine se ne vštevajo notarski stroški in zavarovalne premije za zavarovanje blaga, katerega nakup se financira s kreditom, stroški in takse za vpis in izbris hipoteke na nepremičnini v zemljiški knjigi.

5 Skupni znesek, ki ga mora plačati kreditojemalec, je vsota Skupnega zneska kredita in Skupnih stroškov kredita.Posebna ponudba velja za kreditojemalce, komitente banke*, ki poleg tega uporabljajo še najmanj dve iz nabora naslednjih storitev:

Kartično poslovanje:

 • Klasična kartica Visa

 • Zlata kartica Visa

Zavarovanja:

 • Življenjsko zavarovanje kreditojemalca

 • Zavarovanje imetnika kartic

Kredit po omenjenih pogojih lahko najamejo tudi nekomitenti, če pred sklenitvijo kreditne pogodbe postanejo komitenti banke in izberejo oz. pristopijo še k najmanj dvema zgoraj navedenima storitvama banke.

Kredit lahko najamete tudi brez sklenitve dodatnih storitev, po pogojih, kot veljajo za redno ponudbo banke, kot velja za komitenta oz. nekomitenta banke.

*Komitent banke je fizična oseba, ki:

prejema plačo ali pokojnino ali druge redne mesečne prilive na Aračun ali Senior račun pri banki, oz. ob sklenitvi kreditne pogodbe v banki odpre račun za prejem plače oz. pokojnine oz. drugih rednih mesečnih prilivov, na podlagi katerih banka ugotavlja kreditno sposobnost; kot komitent se šteje tudi fizična oseba – zasebnik (samostojni podjetnik, oseba, ki ima status svobodnega kulturnega delavca in oseba, ki opravlja poklic, kot samostojno dejavnost oz. oseba, ki samostojno opravlja poklic) ter kmet, ki ima odprt zgoraj navedeni osebni račun v banki oz. račun odpre ob podpisu kreditne pogodbe.

Ponudba velja do vključno 30. 09. 2020 oz. do preklica.

Opozorilo:
Pridržujemo si pravico, da stranki, ki ne izpolnjuje pogojev za pridobitev, zavrnemo odobritev kredita.

Več Manj

Kako najeti Stanovanjski kredit?

Dodatne storitve in možnosti za kreditojemalce.

 • Poplačilo kredita prevzamemo mi

  S sklenitvijo življenjskega zavarovanja vašim najbližjim ne bo potrebno plačevati vašega kredita v primeru vaše smrti.

 • Če ostanete brez službe?

  Z dodatnim zavarovanjem si lahko zagotovite kritje 6 ali 12 anuitet kredita v primeru izgube zaposlitve.

 • Popolno zavarovanje vašega novega doma

  Paketno zavarovanje doma s kakovostnimi zavarovalnimi kritji za skoraj vse nevarnosti lahko sklenete v naših poslovalnicah.