Ekološki potrošniški kredit

Prijazni ekološki potrošniški kredit za naložbe, prijazne do okolja

Investicija za nakupe energijsko učinkovitih gospodinjskih aparatov, avtomobilov ali obnovo doma, prijazno do okolja, se povrne v obliki kakovostnejšega življenja, prihranka energije in denarja. Najem ekopotrošniškega kredita vam pri tem pomaga. 

O ekološkem potrošniškem kreditu

 • Namen

  Za nakup energijsko učinkovitih gospodinjskih aparatov energijskega razreda A ali višje ali motornih vozil, prijaznih do okolja, ali zamenjavo avtomobila, starejšega od 10 let, z novim.

 • Zavarovanje

  S plačilom zavarovalne premije, s hipoteko na bremen prosti nepremičnini na območju Republike Slovenije, s solidarnim poroštvom ali z zastavo denarnih sredstev.

 • Za koga?

  Za vse, ki razmišljate o nakupu aparatov in vozil, ki pripomorejo k varovanju okolja.

Zakaj najeti ekološki kredit?

 • Zaradi ugodnejše obrestne mere kredita od redne ponudbe potrošniških kreditov.
 • Tudi za posameznike, ki niste stranke Abanke.
 • Odplačila doba ekokredita je do vključno 20 let.

Višina kredita

Višina kredita je odvisna od predračunske vrednosti nakupa, kreditne sposobnosti in načina zavarovanja.

Banka bo ob obravnavi vloge za kredit z vpogledom v sistem SISBON preverila vašo kreditno sposobnost in korektnosst poslovanja. Več informacij o sistemu SISBON najdete na strani www.sisbon.si.

Kreditna pogodba za nepremičnino v skladu z Zakonom o potrošniških kreditih

V primeru, da je kredit namenjen za nakup nepremičnine ali v primeru, da je zavarovan s hipoteko, ne glede na namen kredita, se skladno z Zakonom o potrošniških kreditih (ZPotK-2) takšna kreditna pogodba šteje kot kreditna pogodba za nepremičnino.

Kredit v tuji valuti v skladu z Zakonom o potrošniških kreditih

Abanka kredita v tuji valuti kot ga opredeljuje Zakon o potrošniških kreditih (ZPotK-2) nima v ponudbi.

Za kredit v tuji valuti se skladno z ZPotK-2 šteje kreditna pogodba, pri kateri je kredit obračunan v valuti:

 • ki ni valuta, v kateri potrošnik ob oceni kreditne sposobnosti prejema dohodek ali ima sredstva, iz katerih se bo odplačeval kredit, ali
 • ki ni valuta države članice, v kateri ima potrošnik ob sklenitvi kreditne pogodbe stalno prebivališče.

 

Predčasno odplačilo kredita

Kreditojemalec ima pravico, da kadarkoli v celoti ali delno predčasno odplača preostanek sedanje vrednosti kredita, brez dodatnih stroškov, v kolikor gre za kredit s spremenljivo obrestno mero.

V primeru kredita s fiksno obrestno mero banka zaračuna nadomestilo za predčasno odplačilo. Višina nadomestila je določena v tarifi banke, veljavni ob izdelavi obračuna. Pri izračunu nadomestila banka upošteva sledeče:

 • nadomestilo, ki ga banka zaračuna kreditojemalcu znaša 1 % zneska predčasno odplačane glavnice, če kreditojemalec predčasno odplača kredit več kot 1 leto pred končno dospelostjo kreditne pogodbe;
 • kadar je do končne dospelosti kreditne pogodbe 1 leto ali manj kot 1 leto, nadomestilo znaša 0,5 % zneska predčasno odplačane glavnice;
 • nadomestilo se kreditojemalcu obračuna samo v primeru, kadar vsota predčasnih odplačil v dvanajstih mesecih presega 10.000 EUR;
 • nadomestilo za predčasno odplačilo ne sme presegati zneska obresti, ki bi jih kreditojemalec plačal v obdobju med predčasnim odplačilom in dogovorjenim datumom prenehanja trajanja kreditne pogodbe.

 

Zavarovanje kredita

Zastava bremen proste stanovanjske nepremičnine na območju Republike Slovenije, za katero nam predložite cenitev neodvisnega cenilca, ki je opravljena skladno z veljavnimi Mednarodnimi standardi ocenjevanja vrednosti Odbora za mednarodne standarde ocenjevanja vrednosti. Cenitev opravi pooblaščeni ocenjevalec z licenco Slovenskega inštituta za revizijo ali sodni cenilec za nepremičnine, ki ima hkrati licenco Združenja sodnih izvedencev in sodnih cenilcev za gradbeno stroko (SIC GRAS) kot cenilec stvarnega premoženja. Prosimo izberite cenilca iz »Seznama pooblaščenih cenilcev nepremičnin«, ki imajo z Abanko sklenjeno pogodbo o izdelavi cenitev nepremičnin. Nepremičnina mora biti do odplačila kredita premoženjsko zavarovana pri zavarovalnici, ki jo izberete sami, najmanj za gradbeno vrednost zastavljene nepremičnine in najmanj za naslednje rizike: požar, strela, eksplozija, vihar, toča. Stroške cenitve in premoženjskega zavarovanja nepremičnine plačate sami.

Vsi lastniki/solastniki zastavljene nepremičnine morajo hkrati nastopati tudi kot solidarni poroki.

Zavarovanje pri Zavarovalnici Triglav s plačilom zavarovalne premije; v primeru neplačevanja kreditnih obveznosti zavarovalnica poravna dolg banki, banka pa terjatev do kreditojemalca prenese na zavarovalnico. Plačilo preostanka dolga od kreditojemalca izterja zavarovalnica. Odplačilna doba kredita je do največ 10 let.

Solidarno poroštvo je praviloma dodatna oblika zavarovanja, poleg zastave nepremičnine in/ali zavarovanja pri zavarovalnici, npr. porok je solastnik nepremičnine, ki je predmet kreditiranja in/ali zastave.

Zastava denarnih sredstev, kjer lahko zastavite depozit, rentno ali namensko varčevanje, sklenjeno v Abanki, pri čemer znesek kredita ne sme presegati zneska vezanih denarnih sredstev in doba vezave ne sme biti krajša od končnega roka vračila kredita.

 

Neizpolnjevanje obveznosti iz kreditne pogodbe

Če ob zapadlosti ne poravnate obveznosti iz kreditne pogodbe, vam pošljemo opomin. Stroške opomina vam zaračunamo v višini določeni s tarifo banke, veljavni ob pošiljanju opomina. Če plačilo ne zadostuje za poravnavo celotne zapadle obveznosti, se najprej poravnavajo stroški, nato obresti in nazadnje glavnica. Za vse zapadle obveznosti iz kreditne pogodbe (glavnica kredita, provizije in drugi stroški, itd.), ki ob zapadlosti ne bi bile poravnane, ste dolžni plačati banki, za čas od dneva zapadlosti terjatve do dneva poravnave, zamudne obresti po obrestni meri, določeni z zakonom. 

Pri kreditni pogodbi za nepremičnino v skladu z ZPotK-2 velja, da v kolikor ste v zamudi z dvema zaporednima plačiloma mesečnih anuitet in z minimalno vrednostjo 3% preostalega zneska kredita in jih ne plačate niti po pisnem opozorilu, v katerem vam je za plačilo dan rok 15 dni, lahko banka odstopi od  kreditne pogodbe.

Pri ostalih kreditnih pogodbah pa velja, da v kolikor ste v roku ne plačate dveh zaporednih mesečnih anuitet ali začetne mesečne anuitete in je/jih ne plačate niti po pisnem opozorilu, v katerem vam je za plačilo dan rok 15 dni, lahko banka odstopi od  kreditne pogodbe.

Z odstopom od kreditne pogodbe bo zapadel celoten preostanek kredita v takojšnje plačilo, od dneva zapadlosti celotnega dolga pa bo banka na celoten neplačan znesek preostanka kredita obračunavala zamudne obresti. V primeru da potrošnik po odstopu od kreditne pogodbe celotnega preostanka kredita ne bo poravnal, banka lahko začne unovčevati zavarovanja in sproži postopek izterjave dolga pri sodišču. V primeru izterjave in unovčevanja zavarovanj je potrošnik dolžan plačati vse stroške, nastale v zvezi z izterjavo (sodni stroški, stroški odvetnika, stroški poizvedb o premoženju potrošnika in morebitnih porokov, stroške cenitve premoženja, stroške izvršitelja in vse druge dejanske stroške, ki bi jih imela banka v zvezi z izterjavo dolga) in unovčevanjem zavarovanj.

 

Cene in obrestne mere 

  OBRESTNA MERA
za potrošniške ekološke namene po obrestni meri, ki je za 0,20 o.t. nižja od
obrestne mere, ki velja za potrošniške kredite
  NADOMESTILO
potrošniški ekološki nameni polovica nadomestila obdelave vloge in odobritve kredita, ki velja za potrošniške kredite (v primeru, da kredit ni zavarovan s hipoteko)

Obrestne mere in cene veljajo od  1. 6. 2015.

 

Opozorilo:
Pridržujemo si pravico, da stranki zavrnemo odobritev kredita, če ne izpolnjuje pogojev za njegovo pridobitev.

 

Več o kreditu Manj o kreditu

Kako najeti ekološki potrošniški kredit?

Dodatne storitve in možnosti za kreditojemalce.

 • Dobrodošli v Abanki.

  Z osebnim računom Aračun je elektronsko ali klasično bančno poslovanje preprosto. Preverite ugodnosti za nove uporabnike. 

 • Če ostanete brez službe?

  Z dodatnim zavarovanjem si lahko zagotovite kritje kredita v primeru izgube zaposlitve

 • Pregled nad kreditom tudi v spletni banki

  S spletno banko Abanet preprosto in učinkovito finančno poslujete od doma 24 ur na dan, vse dni v letu.