Objave in poročila

prikaz vsebin: dni

Dokapitalizacija Abanke Vipe d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Abanka Vipa, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Izid in zaključek prvega kroga dokapitalizacije

Abanka Vipa, d. d., Ljubljana, Slovenska cesta 58, Ljubljana (v nadaljevanju: Abanka) objavlja izid prvega kroga dokapitalizacije, ki je potekal od 21. avgusta do vključno 3. septembra 2012.

Novo izdane delnice Abanke so bile v prvem krogu ponujene obstoječim delničarjem Abanke, ki so bili na dan potrditve "Prospekta za prodajo delnic Abanke Vipe, d. d., Ljubljana, javnosti" s strani Agencije za trg vrednostnih papirjev (presečni dan) vpisani v delniško knjigo Abanke. Obstoječi delničarji, ki so imeli prednostno pravico do vpisa novih delnic v sorazmerju s svojimi deleži v osnovnem kapitalu Abanke, so v prvem krogu dokapitalizacije vpisali in vplačali 99.163 novo izdanih delnic Abanke v skupni vrednosti 694.141 EUR, kar predstavlja 1,39 odstotka vseh novo izdanih delnic Abanke.

Začetek drugega kroga dokapitalizacije

7.043.695 delnic Abanke, ki niso bile vpisane in vplačane v prvem krogu, bodo v drugem krogu ponujene v odkup delničarjem Abanke, ki so bili na presečni dan vpisani v delniško knjigo Abanke, in zunanjim investitorjem.

Drugi krog dokapitalizacije Abanke se začne z dnem objave tega obvestila in poteka od 6. septembra pa do vključno 12. septembra 2012. Če bo število v drugem krogu vpisanih in vplačanih delnic preseglo število razpoložljivih delnic, bodo imeli prednost pri dodelitvi delnic obstoječi delničarji. Če bo število vpisanih in vplačanih delnic, ki jih bodo vpisali in vplačali obstoječi delničarji, preseglo število razpoložljivih delnic, se bodo delnice razdelile v sorazmerju glede na delež posameznih delničarjev v osnovnem kapitalu. Število novih delnic se zaokroži navzdol. Morebiten preostanek delnic se dodeli delničarjem, ki so vpisali in vplačali najnižje število delnic, pri čemer se najprej dodeli maksimalno število delnic delničarju, ki je vpisal in vplačal najmanj delnic in nadaljuje z naslednjim delničarjem, vse do alokacije vseh razpoložljivih delnic.

Uprava banke pričakuje, da bodo večji delničarji Abanke Vipe d.d. sodelovali v drugem krogu dokapitalizacije ter da bodo banko kapitalsko podprli. Kapitalska okrepitev banke bo omogočila izboljšanje količnika kapitalske ustreznosti, pripravljenost na izpolnjevanje višjih zahtev v okviru Basel III ter vzpostavljanje kapitalske osnove za nadaljnje uresničevanje poslovne strategije. Skladno z načrtom potekajo tudi aktivnosti v zvezi s kapitalskim povezovanjem bank.

Sporočilo bo objavljeno tudi na spletnih straneh Ljubljanske borze d.d. od 6. 9. 2012 dalje in bo dostopno najmanj 5 let.

Uprava Abanke Vipe d.d.

11.11.2016

  -  

Javna objava podatkov poslovanja Abanke d.d. v devetmesečju leta 2016 s priloženimi konsolidiranimi računovodskimi izkazi

11.11.2016

  -  

26. redna seja Nadzornega sveta Abanke d.d.

4.11.2016

  -  

Abanka uspešno prestala celovito oceno banke tako po osnovnem kot tudi po neugodnem scenariju

<< < 1 > >>

Št. zadetkov: 4