E-bilten

E-bilten Abanke, številka 23, december 2011


Novela E Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti ter prisilnem prenehanju

20.12.2011

Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (v nadaljevanju ZFPPIPP) bo dočakal že peto spremembo. V grobem so njegove dosedanje novele prinesle naslednje spremembe in dopolnitve:

  • ZFPPIPP-A (Uradni list RS, št. 40/09 z dne 29. 5. 2009): novela je bila sprejeta zaradi potrebe po celoviti uskladitvi s stališči Ustavnega sodišča RS in informacijskega pooblaščenca glede varstva osebnih podatkov, s tem pa je zagotovila večjo varnost pravnega prometa
  • ZFPPIPP-B (Uradni list RS, št. 59/09 z dne 30. 7. 2009): novela je bolje zavarovala pravice delavcev bodočih stečajnih dolžnikov, dopolnila je tudi ureditev nagrad upraviteljev
  • ZFPPIPP-C (Uradni list RS, št. 52/10 z dne 30. 6. 2010): novela je posegla v določbe procesne narave - pristojnosti sodišč, pripomogla pa je tudi k večji profesionalizaciji in strokovni usposobljenosti upraviteljev ter povečala nadzor nad njimi
  • ZFPPIPP-D (Uradni list RS, št. 26/11 z dne 8. 4. 2011): novela je uvedla obvezni pogoj, ki mora biti izpolnjen, da se postopek prisilne poravnave sploh začne; gre za pogoj minimalnega poplačila upnikov in najdaljšega obdobja poplačila upnikom, tj. najmanj 50-odstotno poplačilo navadnih terjatev v največ štirih letih. V stečajnem postopku je upniškemu odboru določila tudi pravico do pregleda poslovne dokumentacije, ki jo je prevzel stečajni upravitelj

Nadalje je novela omejila oddajo opravljanja storitev za potrebe stečajnega postopka tistim gospodarskim subjektom, ki so povezani z upraviteljem ali njegovimi ožje povezanimi osebami, in povišala globe za prekrške.

V praksi so se omejitve prisilne poravnave, določene s to novelo, izkazale kot prestroge, saj se z vidika upnikov izkazuje interes po prisilni poravnavi, če je poplačilo terjatev v prisilni poravnavi višje kot v stečaju. Posledica uveljavitve te novele je namreč v tem, da mora insolventni dolžnik začeti stečajni postopek, v katerem bodo upniki poplačani minimalno, četudi bi v postopku prisilne poravnave upniki lahko dobili poplačane terjatve v višini na primer 49 odstotkov.

Z novelo E zakona uveden poenostavljen postopek prisilne poravnave

Predlog novele ZFPPIPP-E: Novela E k dvema temeljnima postopkoma zaradi insolventnosti- postopku prisilne poravnave in stečajnemu postopku - dodaja še tretjega, tj. postopek poenostavljene prisilne poravnave. Ta postopek bo dovoljeno voditi nad gospodarsko družbo, ki se uvršča med mikrodružbe, ter nad podjetnikom, katerega povprečno število delavcev v poslovnem letu ne presega deset, čisti prihodki od prodaje pa ne presegajo 2.000.000,00 EUR.

Do spremembe prihaja tudi pri opredelitvi trajnejše nelikvidnosti dolžnika kot predpostavke insolventnosti poleg dolgoročne plačilne nesposobnosti. Dolžnik je trajneje nelikviden, če za več kot dva meseca zamuja z izpolnitvijo ene ali več obveznosti v skupnem znesku, ki presega 20 odstotkov zneska njegovih obveznosti, izkazanih v letnem poročilu za zadnje poslovno leto. Novela E še dodaja, da morajo biti te obveznosti izkazane v letnem poročilu za zadnje poslovno leto pred zapadlostjo teh obveznosti.

Trajnejšo nelikvidnost predstavljajo po novem tudi stanje dolžnika, ki za več kot dva meseca zamuja s predložitvijo svojega letnega poročila, ter tako stanje sredstev na računu dolžnika, ki ne zadošča za izvršitev sklepa o izvršbi in zavarovanju ter traja neprekinjeno zadnja dva meseca ali s prekinitvami zadnje tri mesece; več kot dvomesečna zamuda plačila obveznosti na podlagi potrjene prisilne poravnave, plačila obveznosti do ločitvenih upnikov, ki so nastale pred začetkom postopka prisilne poravnave, ter zamuda z izvedbo drugih ukrepov finančnega prestrukturiranja. Omenjeno velja za dolžnika, ki je pravna oseba, podjetnik ali zasebnik.

Treba je omeniti, da postavlja zakon z omenjenimi predpostavkami zgolj skrajno "mejo", ki dolžnika ob njihovem doseganju praviloma opredeli za insolventnega, saj gre za domnevo, ki pa je izpodbojna. Dejansko je lahko dolžnik insolventen tudi pred izpolnjevanjem omenjenih zakonskih domnev, in sicer v trenutku, ko ugotovi, da obseg njegovih dolgoročnih virov financiranja ne zadošča obsegu in vrsti poslov, ki jih opravlja, ter tveganjem, ki jim je pri opravljanju teh poslov izpostavljen; je torej kapitalsko neustrezen.

Omejitev pristojnosti organa nadzora in skupščine insolventnega dolžnika

Novela E uvaja k že obstoječim omejitvam dolžnikovih poslov tudi omejitev pristojnosti organa nadzora in skupščine insolventnega dolžnika. Zadevna organa naj bi bila pristojna sprejeti samo sklep o odpoklicu ali razrešitvi člana in imenovanju novega člana poslovodstva ali člana organa nadzora insolventnega dolžnika, če za tako odločitev dobita soglasje sodišča, sklep o spremembi osnovnega kapitala, sklep o povečanju osnovnega kapitala z novimi denarnimi vložki ali drug sklep, potreben za izvedbo ukrepov finančnega prestrukturiranja, če pridobi za to soglasje sodišča.

V glavnem postopku prisilne poravnave lahko upnik ali upravitelj vloži ugovor proti vodenju postopka prisilne poravnave. To je mogoče tudi v primeru, če insolventni dolžnik ravna v nasprotju z omejitvami glede njegovih poslov, določbami o razkritju njegovega finančnega položaja in poslovanja, ter po noveli še v primeru kršenja določb o omejitvah pristojnosti organov nadzora.

Insolventni dolžnik lahko kot ukrep finančnega prestrukturiranja predvidi tudi povečanje osnovnega kapitala, pri čemer novela E določa nekatera nova posebna pravila o povečanju osnovnega kapitala s stvarnimi vložki. Novela prinaša tudi določbe o prenosu vodenja poslov insolventnega dolžnika na vplačnika novih delnic, ki se uporabljajo v primeru, če poslovodstvo insolventnega dolžnika ali upniški odbor sprejmeta sklep o povečanju osnovnega kapitala z novimi denarnimi vložki. Vsak vplačnik novih delnic pa bo lahko zahteval, da ga bo sodišče pooblastilo za vodenje poslov insolventnega dolžnika.

Miha Mušič
vodja pravne pisarne
Taxgroup d.o.o.


20.12.2011

  -  

E-račun okolju in uporabnikom prijazna storitev

20.12.2011

  -  

Leto 2012 bo v znamenju migracije direktnih obremenitev

<< < 1 > >>

Št. zadetkov: 3