K

Kapital (lat. capitalis - glaven) - prevajamo kot glavnica, temeljni znesek, tudi premoženje v denarju. S kapitalom lahko mislimo tudi na stroje, zgradbe oz. drugo imetje. Celotni kapital neke banke (v Sloveniji ga imenujemo jamstveni kapital) sestavljata po mednarodnih standardih temeljni (Core ali Tier One Capital) in dodatni kapital (Supplementary ali Tier Two Capital). Temeljni kapital je sestavljen iz nominalnega delniškega kapitala (Share Capital) in vidnih rezerv (Disclosed Reserves). Slednje se oblikujejo iz nerazporejenega, zadržanega dobička in iz presežka vplačanega kapitala. Dodatni kapital sestavljajo poleg ostalega tudi skrite rezerve, (re)valorizacijske rezerve in splošne rezervacije.

Kapitalizacijska doba, obdobje - je obdobje med dvema zaporednima pripisoma (obračunoma) obresti.

Kapitalizacija - ena od razlag pravi, da je kapitalizacija pretvorba dohodka, ki ga pričakujemo v prihodnje, v glavnico (kapital). Ko govorimo o kapitalizaciji obresti, mislimo na obresti, ki postanejo del glavnice (kapitala), kar se dogaja pri obrestno obrestnem računu.

Knjigovodska (bilančna, knjižna) vrednost delnice - je enaka nominalni vrednosti iste delnice samo v trenutku nastanka delniške družbe. V času se spreminja v skladu s spreminjanjem obsega kapitala. Izračunamo jo kot razmerje med kapitalom in številom izdanih delnic delniške družbe.

Knjižni denar - je denar v obliki vknjižbe v poslovnih knjigah finančne institucije, s katerim se lahko plačuje. Preprosteje - to so osebni računi in transakcijski računi.

Komitent - je pravzaprav nalogodajalec pri komisijskem poslu, ki mora plačati banki (komisionarju) dogovorjeno provizijo za opravljeni posel. Ko govorimo o bančnem poslovanju, besedo komitent pogosto lahko brez škode nadomestimo z besedo stranka.

Konformen - pomeni enakoličen, skladen, soglasen.

Konformna obrestna mera - pomeni realizacijo ekonomskega načela, da moramo iz začetne glavnice s konformno obrestno mero pri pogostejši kapitalizaciji (recimo mesečni) dobiti enako končno vrednost glavnice kot pri celoletni kapitalizaciji in izhodiščni letni obrestni meri.

Konto - pomeni, če povemo zelo enostavno, račun, izvira pa iz italijanske besede conto oz. latinske 'comptus'.

Kontokorentni odnos - med domačo in tujo banko pomeni odprtje nostro računov (računov domače banke pri tuji) ali loro računov (računov tujih bank pri domači).

Konvertibilen - izhaja iz pojma, ki pomeni zamenljivost. Konvertibilnost denarja je značilnost denarja neke države v odnosu do drugih držav.

Konverzija (lat. conversio - vrtenje) - je beseda, ki jo najpogosteje uporabljamo ob pretvorbi neke valute v drugo tujo valuto, pa tudi v primeru spreminjanja prvotnih pogojev (npr. kreditnih) v neke druge pogoje sodelovanja.

Korekcijski faktor - je metoda izračuna mesečne obveznosti, po kateri je v začetno anuiteto vgrajen samo del inflacijskih pričakovanj.

Korespondenčna banka - je tista banka v tujini, s katero je domača banka navezala korespondenčni odnos, zato lahko prek nje posluje s tujino.

Korespondenčni odnos - nastopi, ko si tuja in domača banka izmenjata kontrolne dokumente: sezname pooblaščenih podpisnikov, telegrafski ključ in SWIFT ključ.

Kotacija - pomeni sklep borze o sprejemu novega vrednostnega papirja v trgovanje in uradno borzno tečajnico.

Kredit (lat. Credere - varovati, zaupati) - je pravno razmerje med upnikom, ki da neko stvar na up dolžniku, in dolžnikom. Posojilo ni isto kot kredit, saj je posojilo le kupčija, s katero se med strankami ustanovi kredit (kreditno razmerje).

Kreditna kartica - sodi med plastični denar. Imetnik s kartico plača blago ali storitev, njegovo obveznost pa začasno prevzame banka. Imetnik kartice plača porabljeni znesek banki šele po preteku določenega časa in tako ga banka pravzaprav kreditira.

Kreditna sposobnost - je finančna sposobnost dolžnika, da bo posojilo vrnil in plačal pripadajoče obresti. Banka jo ugotavlja na podlagi prihodkov dolžnika in jo izraža v deležu od teh prihodkov v določenem obdobju.

Kreditni pogoji - so določila o trajanju, zavarovanju in drugih značilnostih posojila ter pripadajočih obrestih.

Kriptiranje - je postopek zagotavljanja tajnosti elektronsko izmenjanih podatkov. S pomočjo kriptiranja oziroma šifriranja se podatki pred pošiljanjem pretvorijo v nerazumljivo obliko. Le prejemnik z ustreznim ključem za dekriptiranje oziroma dešifriranje jih lahko pretvori v prvotno obliko.

Kupon (fr. Couper - rezati) - na področju financ predstavlja odrezek vrednostnega papirja, na katerega imetnik kupona dobi obresti.

Kvalificirano digitalno potrdilo - je potrdilo, ki izpolnjuje zahteve iz 28. člena ZEPEP in ki ga izda overitelj, ki deluje v skladu z zahtevami iz 29. do 36. člena ZEPEP ter omogoča ugotoviti identiteto imetnika potrdila in overitelja, ki deluje v skladu z zahtevami tega zakona.

Delno povzeto po Irena Miš Svoljšak: Modro upravljam s svojim denarjem; 2002 in po brošuri Združenje bank Slovenije: Priporočila za varno uporabo storitev spletne banke, 2007. Vse pravice pridržane.